Fördjupad information om hälso- och sjukvård

Nedan är fördjupad information om begrepp som är viktiga att känna till för den som ska bedriva hälso- och sjukvård. 

Vårdgivare

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Enskild hälso- och sjukvård kan antingen bedrivas av en juridisk person (bolag, förening eller stiftelse) eller av en enskild yrkesutövare.

För att en juridisk person skall anses vara vårdgivare krävs att det av bolagsordning, föreningsstadgar eller stiftelseurkund framgår att verksamheten ska bedriva hälso- och sjukvård.


Verksamhetschef

Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten; en verksamhetschef.

  • Verksamhetschefen får dock endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
  • Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
  • Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov eller om patienten begär.
  • Verksamhetschefen får uppdra till någon annan inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
  • Saknar verksamhetschefen medicinsk kompetens kan verksamhetschefen överlåta det medicinska ansvaret till någon som har dessa kunskaper till t ex en legitimerad läkare eller sjuksköterska.

 

Patientförsäkring

Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (1996:799). Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, ska den offentlige vårdgivaren ha tecknat försäkringen.