Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun. En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över ska skriftligt begära det hos den andra kommunen (2 a kap. 10 § SoL). 

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om det hos IVO. En sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran om överflyttning (2 a kap. 11 § SoL).

 

Ansökan till IVO - se ansökningsblankett i högermarginalen

Av 2 a kap. 10 § SoL framgår att ett ärende ska flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

För att IVO ska kunna pröva om ärendet kan flyttas över ska ansökan innehålla en redogörelse av:

 • Skälen till att den enskilde bedöms ha starkast anknytning till den andra kommunen.
 • Den enskildes önskemål till en överflyttning av ärendet, det vill säga vilken kommun som ska vara ansvarig för den fortsatta handläggningen av ärendet, samt anförda skäl till önskemålet.
  • Med enskild avses vuxen, vårdnadshavare och barn över 15 år.
  • När det gäller yngre barn ska de ges möjlighet att framföra sin åsikt. Om barnet inte framför sin åsikt, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.
  • Om den enskilde motsätter sig en överflyttning och sökande kommun anser att ärendet ändå ska flyttas över ska anledningen till att den enskildes vilja frångås utförligt motiveras.
 • Vilket pågående ärende/insats som ansökan avser och enligt vilket lagrum som vård eller annan åtgärd ges.
 • Hjälpbehovets varaktighet.
 • Eventuella omständigheter i övrigt.

Om ärendet gäller ett barn ska barnets bästa beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Ansökan bör därför innehålla en redogörelse för vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter en överflyttning av ärendet får för barnet.


Till ansökan ska bifogas:

 • Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning biläggas som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 § SoL.
 • Kopia av begäran till den andra kommunen.
 • Kopia av den andra kommunens svar på begäran.

 

Ansökningar om överflyttning av ärenden skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro


Återkallelse av ansökan

 • Kan bli aktuellt om förhållandena i ärendet har förändrats så att det inte längre är aktuellt med en överflyttning av ärendet.
 • Den sökande kommunen skickar en skriftlig återkallelse till avdelning mitt hos IVO.
 • Till skrivelsen ska bifogas justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller delegationsordning som styrker att behörig tjänsteman har fattat beslut om återkallelse.
 • I skrivelsen ska IVO:s diarienummer anges.


Överklagande av IVO:s beslut

IVO:s beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Karlstad men skickas till avdelning mitt hos IVO. Tiden för att överklaga är tre veckor räknat från det datum beslutet meddelades. Om överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas det till förvaltningsrätten för prövning. Förvaltningsrätten kommunicerar därefter överklagandet med motparten.

Det finns ingen bestämmelse om att ett beslut om överflyttning av ärende ska gälla omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat innebär det att den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess att beslutet har vunnit laga kraft. När den andra kommunen övertar ärendet fortsätter verkställigheten av beslutet i den nya bosättningskommunen.

IVO skickar inget meddelande till berörda kommuner om att beslutet är överklagat eller har vunnit laga kraft.


Andra tvister om ansvar mellan kommuner

IVO kan besluta om överflyttning av pågående ärenden i de fall berörda kommuner inte är överens och den kommun som har ett ärende ansöker om att få det överflyttat. Däremot har IVO inte befogenhet att besluta om vilken kommun som i andra fall är ansvarig att bistå en enskild person.

 

Ärenden gällande försörjningsstöd

En ansökan om bistånd i form av försörjningsstöd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. Ärendet är avslutat när det är avgjort, det vill säga när det finns ett slutligt beslut. I och med att beslutet är fattat finns således inget ärende att överflytta. Bestämmelserna om överflyttning av ärenden mellan kommuner är därmed inte tillämpbara i dessa fall.

 

Ärenden gällande personer som utsätts för våld eller andra övergrepp

En person som önskar flytta till en annan kommun får enligt 2 a kap. 8 § 2 SoL i förväg ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. I 2 a kap. 9 § SoL anges att en ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. För ytterligare vägledning gällande ansvarig kommun för personer som utsätts för våld eller andra övergrepp hänvisas till prop. 2010/11:49, Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

 

Ärenden gällande insats enligt LSS

I LSS saknas motsvarande bestämmelser om överflyttning av ärende som finns i SoL. Den kommun som beslutat om boende enligt LSS i en annan kommun behåller ansvaret till dess att behovet av insatsen upphör eller att ansvaret övergår på annat sätt. Ansvaret övergår när en kommun, som meddelat förhandsbesked på en ansökan från en enskild, verkställer insatsen.