Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

Förfarandet sker i två steg. Först görs en begäran till den andra kommunen. Om kommunerna inte kommer överens kan en ansökan därefter göras till IVO.

En kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över ska först sända en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL. Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet eller om den andra kommunen inte har svarat skriftligt inom en månad, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om överflyttning hos IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL.

 

Ansökan till IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL – använd IVO:s ansökningsblankett (se länken Blanketter i högermarginalen)

Av 2 a kap. 10 § SoL framgår att ett ärende ska flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

För att IVO ska kunna pröva om ärendet kan flyttas över ska ansökan innehålla en redogörelse av:

 • Skälen till att den enskilde bedöms ha starkast anknytning till den andra kommunen.
 • Den enskildes önskemål till en överflyttning av ärendet, det vill säga vilken kommun som den enskilde vill ska vara ansvarig för den fortsatta handläggningen av ärendet samt anförda skäl till önskemålet. 
  • Med enskild avses vuxen, vårdnadshavare och barn över 15 år.
  • Om god man, förvaltare eller särskild förordnad vårdnadshavare är förordnad ska även dennes inställning framgå.
  • När det gäller barn som är yngre än 15 år ska de ges möjlighet att framföra sin åsikt. Om barnet inte framför sin åsikt, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.
  • Om den enskilde motsätter sig en överflyttning och sökande kommun anser att ärendet ändå ska flyttas över ska anledningen till att den enskildes vilja frångås utförligt motiveras.
 • Vilken vård eller annan åtgärd som det pågående ärendet gäller och aktuellt lagrum för vården/åtgärden.
 • En redogörelse för varaktigheten av aktuellt hjälpbehov, till exempel hur länge den pågående insatsen är beviljad.
 • Eventuella omständigheter i övrigt.

Om ärendet gäller ett barn ska barnets bästa beaktas enligt 1 kap. 2 § SoL. Ansökan bör därför innehålla en redogörelse för vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter en överflyttning av ärendet får för barnet.


Till ansökan enligt 2 a kap. 11 § SoL ska bifogas:

 • Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning bifogas som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 § SoL.
 • Kopia av begäran om överflyttning som har skickats till den andra kommunen.
 • Kopia av den andra kommunens svar på begäran.

 

Ansökningar om överflyttning av ärenden skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro


Återkallelse av ansökan

 • Den sökande kommunen kan återkalla ansökan om förhållandena i ärendet har förändrats så att det inte längre är aktuellt med en överflyttning av ärendet.
 • Kommunen skickar en skriftlig återkallelse till avdelning mitt hos IVO.
 • Till skrivelsen ska bifogas justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden eller delegationsordning som styrker att behörig tjänsteman har fattat beslut om återkallelse.
 • I skrivelsen ska IVO:s diarienummer anges.


Överklagande av IVO:s beslut

IVO:s beslut kan överklagas. Överklagan skickas i så fall till avdelning mitt hos IVO. Tiden för att överklaga är tre veckor räknat från det datum beslutet meddelades. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar IVO det till förvaltningsrätten i Karlstad för prövning. Förvaltningsrätten kommunicerar därefter överklagandet med motparten.

Det finns ingen bestämmelse om att ett beslut om överflyttning av ärende ska gälla omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat innebär det att den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess att beslutet har vunnit laga kraft. När den andra kommunen övertar ärendet fortsätter verkställigheten av beslutet i den kommunen.

IVO skickar inget meddelande till berörda kommuner om att beslutet är överklagat eller har vunnit laga kraft.


Andra tvister om ansvar mellan kommuner

IVO kan, efter ansökan från en kommun, besluta om överflyttning av ett pågående ärende i de fall berörda kommuner inte är överens. Däremot har IVO inte befogenhet att besluta om vilken kommun som i andra fall är ansvarig att bistå en enskild person.

 

Ärenden gällande försörjningsstöd

En ansökan om bistånd i form av försörjningsstöd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. Ärendet är avslutat när det är avgjort, det vill säga när det finns ett slutligt beslut. I och med att beslutet är fattat finns inget ärende att flytta över. Bestämmelserna om överflyttning av ärenden mellan kommuner är därmed inte tillämpbara i dessa fall.

 

Ärenden gällande insats enligt LSS

I LSS saknas motsvarande bestämmelser om överflyttning av ärende som finns i SoL. Bestämmelserna i SoL om överflyttning av ärenden mellan kommuner är därmed inte tillämpbara i dessa fall.

 

Ärenden gällande personer som utsätts för våld eller andra övergrepp

En person som är utsatt för våld eller andra övergrepp har rätt att själv i förväg ansöka om stöd- och hjälpinsatser i den kommun dit han eller hon vill flytta och bosätta sig permanent. Detta regleras i 2 a kap. 8 § SoL.