Kommande preliminära rapporter

IVO publicerar löpande ett antal rapporter med iakttagelser och bedömningar från tillsynen. I en årlig rapport sammanställer vi vår genomförda tillsyn. Här listas våra kommande rapporter med preliminära publiceringstillfällen.

 

Kommande rapporter, uppdatering sker löpande ​Preliminär publicering Ansvarig​
Kompetens och samverkan korttidsboende 
Korttidsboenden i kommunen har ofta en blandad målgrupp. Det ställer stora krav på personalens kompetens och på att intern och extern samverkan fungerar. Rapporten avser att visa hur verksamheterna hanterar behov av olika kompetenser och hur samverkan sker. Ett extra fokus ligger på att identifiera och lyfta goda exempel från de 14 tillsynade verksamheterna. 
April Sofia Palmér
Samverkan och kompetens inom hälso- och sjukvård - bidrar enskildas klagomål till en ökad kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården?
Åtgärder och effekter av händelser som anmälts till IVO som enskilt klagomål och där IVO i sina beslut har kritiserat vårdgivaren följs upp.
 April Lillemor Bergman
Barn och unga som placeras i familjehem
Rapporten rör socialtjänsternas myndighetsutövning vid familjehemsplaceringar av barn och unga. Utredningar av barn och familjehem samt uppföljning av vården har granskats. Även hur verksamheterna arbetar med att säkra sin kvalitet har undersökts. Rapporten baseras på resultatet från inspektioner i 22 kommuner samt en enkät om placerade barn som skickats till 52 kommuner.
April-maj  Sofia  Norlund