Föreskrifter

Sedan 1 juli 2015 ger IVO och sex andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Syftet är ökad tydlighet där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Ny gemensam författningssamling

Den nya författningssamlingen, som även inkluderar tidigare föreskrifter, hittar du på webbplatsen kunskapsguiden.se. > 

 

Ökad tydlighet

Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.
 
Den nya författningssamlingen heter Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS.

 

Ansvarsfördelning

Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.
 
Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd.

 

I dagsläget ger inte IVO ut några egna föreskrifter.


Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS),
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS),
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS).

 

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • Inspektionen för vård och omsorg
 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Bakgrund

Den 1 juli 2015 infördes en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstyrningen ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förändringen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter och med kommuner och landsting.  En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

 

En viktig bakgrund är Statens vård- och omsorgsutredning (dir. 2011:4) och de konstaterade problem som lyfts fram i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33).