Om Tillsyn

IVO bedriver tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården och för funktionshindrade, så kallad LSS-verksamhet, samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning.

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa, direkt eller som anhörig, på olika sätt i olika faser av livet.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla medborgare ges en god vård och omsorg på lika villkor, oavsett var i landet man bor. Som enskild patient, omsorgstagare eller anhörig ska man kunna vara säker på att detta följs och att ens intressen tas till vara. Det är viktigt att kunna lita på att bestämmelser om handläggning, säkerhet, lika behandling eller rätten till en viss service verkligen efterlevs. Tillsyn innebär en oberoende och självständig granskning av att lagar och förordningar följs.

Hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst kräver ofta väl samordnade och integrerade insatser från verksamheterna. Det gäller likaväl äldreområdet, rehabilitering och funktionshinderområdet som psykiatrin och beroendevården. Gränserna mellan den enes och den andres ansvar är ibland otydlig. Det betyder att IVO inte bara granskar den enskilda verksamheten, utan vi tittar på hur hela vårdkedjan fungerar och om och hur samverkan sker mellan olika utförare.

Inom den sociala omsorgen tillsynar vi bland annat äldreboenden, HVB för barn, unga och vuxna, beroendevården, verksamheter enligt LSS och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Vi kan granska hur en kommun har gått tillväga när de placerat ett barn eller ungdom i jour- eller familjehem, men vi kan däremot inte granska själva hemmen.

Inom hälso- och sjukvården bedriver vi tillsyn över till exempel primärvården, hemsjukvården, psykiatrisk och somatisk specialistvård och den prehospitala vården där bland annat ambulansverksamhet ingår. Vi har också tillsynsansvar över Kriminalvårdens sjukvård och skolhälsovården.

IVO granskar även hälso- och sjukvårdspersonal samt legitimerad apotekspersonal – apotekare och receptarier. Upptäcker vi att någon brister i sin yrkesutövning så att säkerheten för patienten hotas kan vi föreslå olika åtgärder, till exempel indragen förskrivningsrätt av narkotiska preparat, ytterligare påbyggnadsutbildning och handledning. Är bristerna omfattande, allvarliga och återkommande kan IVO föreslå att personen deslegitimeras, det vill säga förlorar sin rätt att bedriva yrket. Det är HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som beslutar i alla behörighetsfrågor om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Tillsynens omfattning

  Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver IVO tillsyn av såväl verksamheter som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-verksamheter genomför myndigheten endast tillsyn av verksamheterna.

 • Så går det till

  IVO utför olika typer av insatser beroende på tillsynens syfte och ärendets art. Ett mål för myndigheten är att dem vi granskar ska känna till våra metoder och på vilka grunder vi utövar tillsyn.

 • Planerad tillsyn

  IVO granskar kontinuerligt utvalda områden och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamheter som bedrivs enligt LSS. Här finns information om IVO:s planerade tillsynsinsatser för 2015.

 • Detta ser IVO

  Återföring av tillsynsresultaten är en viktig del av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsynsarbete. Även andra verksamheter än den granskade kan ha nytta av resultaten för att förbättra sin kvalitet och säkerhet.