Klagomålsärenden

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Hälso– och sjukvård

Enskilda personer, exempelvis patienter eller närstående till patienter, kan göra en anmälan till IVO och klaga på såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården.


Vilka som berörs

  • Vårdgivaren och dess personal.

 

Metod

IVO bedömer utifrån patientsäkerhetslagen om ärendet ska utredas eller inte. IVO utreder som regel inte händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden. IVO prövar inte heller begäran om skadestånd eller andra ekonomiska frågor.

 

När utredningen påbörjas skickar IVO anmälan till berörda vårdgivare och/eller hälso- och sjukvårdspersonal, tillsammans med en begäran om att få de handlingar som behövs för att utreda händelsen (exempelvis patientjournaler). Vårdgivaren och personalen får möjlighet att yttra sig.

 

När IVO har fått begärda handlingar får patienten (eller i vissa fall anmälaren) möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i handlingarna.


Beslut

Ärendet avslutas med ett beslut. IVO skickar beslutet till patienten/anmälaren och till den eller de som blivit anmälda. Beslutet går inte att överklaga.


Konsekvenser

I beslutet redovisar IVO sin bedömning av om vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonalen har följt lag eller annan föreskrift och agerat på ett lämpligt sätt med hänsyn till patientsäkerheten. IVO dömer inte ut några disciplinpåföljder mot vårdgivare eller personal.
Om IVO bedömer att verksamheten har brister som behöver åtgärdas relaterat till patientsäkerheten kan IVO ta initiativ till ytterligare granskning av verksamheten eller personalen.

 

Socialtjänst och LSS

Den som är missnöjd med socialtjänsten eller LSS och som inte får gehör för sina klagomål hos socialtjänsten eller hos den som har utfört en viss insats kan vända sig till IVO. 

 

IVO har ingen skyldighet att utreda alla klagomål, utan avgör om det finns skäl att inleda tillsyn. Den som har vänt sig till IVO med ett klagomål ska alltid få ett beslut.


Metod

Om IVO inleder tillsyn kan vi begära in handlingar som klargör vad som har hänt. Vi kan också inspektera verksamheten, såväl föranmält som oanmält.


Konsekvenser

I ett beslut kan IVO ställa krav på åtgärd vilket innebär att socialtjänsten eller verksamhet inom LSS måste genomföra åtgärden till ett angivet datum.