Analys av patienternas berättelser om information och delaktighet

En äldre man och en medelålders man med grönsaker i händerna vid ett växthus

Patienter och närstående kan lämna klagomål när de upplever att något inom vården inte har fungerat som det ska. Deras berättelser ger en ökad förståelse för brister och utmaningar inom vården.

IVO har analyserat de klagomål från 2018 som handlar om brister i information och delaktighet.

 

Patienters och närståendes synpunkter och erfarenheter är mycket viktiga för att kunna göra vården bättre och säkrare. Både genom att enskilda händelser utreds och genom att synpunkterna sammanställs, analyseras och leder till åtgärder. Genom att belysa patienternas och deras närståendes berättelser tydliggörs vad som är viktigt i kontakterna med hälso- och sjukvården. 

 

IVO har analyserat samtliga klagomål på hälso- och sjukvården som kommit in till myndigheten under 2018 som kan kopplas till områdena information respektive delaktighet (totalt 358 st.).

 

Stimulera personcentrerad vård Syftet med analysen har varit att på ett systematiskt sätt ta tillvara patienters och deras närståendes berättelser så att dessa kan bidra till en hälso- och sjukvård som i större utsträckning är personcentrerad.

 

-  Vi hoppas att IVO:s analys kan bidra till att stimulera en utveckling mot en mer personcentrerad vård, genom att uppmuntra vårdgivare och andra aktörer att stärka sitt arbete med att informera och göra patienter och deras närstående mer delaktiga, säger Carl Hogstedt, utredare på IVO.

 

Brister kan ge allvarliga konsekvenser

Brister i information och delaktighet kan ge allvarliga konsekvenser för patienterna. Patienter berättar återkommande om att brister kring information och/eller delaktighet har lett till bland annat till försenade diagnoser, onödigt lidande och felaktig behandling.

 

Analysen visar att vissa situationer är återkommande när patienter eller deras närstående beskriver informations- och delaktighetsbrister:

• Beslut angående patienten har fattats utan att patienten varit involverad.

• Information har getts på olämpliga eller otydliga sätt.

  • Närstående eller föräldrar berättar att de känt sig nonchalerade.
  • Patienten eller dess närstående har inte fått vara med att påverka den hälso- och sjukvård som patienten har fått.

 

IVO och patientnämnderna samverkar för att använda patienternas erfarenheter som underlag i verksamhetsutveckling och patientsäkerhetsarbete.

 

Ta del av hela rapporten ”Patienternas berättelser 2018 - Analys av patienters och närståendes berättelser gällande delaktighet och information.

Senast uppdaterad 2019-12-13