Dialog och involverande tillsyn för att skapa bättre vård och omsorg

Mer dialog, patient- och brukarmedverkan och anpassade insatser beroende på patient och brukares behov. Det och vad IVO har sett i sin tillsyn 2018 var i fokus vid IVO:s medverkan under kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR.

IVO var inbjudna för att berätta om myndighetens tillsynsarbete, den riskbaserade tillsynen och om hur arbetet med lex Maria kan utvecklas. Ewa Sunneborn, senior utredare och Ulf Prahl, inspektör, representerade IVO.

 

Dialog och samskapande

IVO berättande om vikten av dialog och samskapande mellan myndigheten och verksamheterna. 

- Det är bra att involvera de granskade eftersom det är dialogen, mer än själva bedömningen eller beslutet, som bidrar till ett lärande, säger Ewa Sunneborn. 

 

Patient- och brukarmedverkan

IVO har ett tydligt patient- och brukarperspektiv i tillsynen. 

- I våra tematiska tillsyner – alltså inte på förekommen anledning, finns det alltid en patient- och brukarmedverkan på något sätt. Det kan vara i  planeringen, men det kan också vara som en del av själva tillsynen. Ibland har vi kontakt med patienter och brukare, ibland med föreningar och organisationer, berättar Ulf Prahl.

 

Situations- och verksamhetsanpassning

När det är lämpligt bör tillsynen anpassas mer till lokala behov och förutsättningar. Att anpassa sig till den situation som är – om det är möjligt utan att äventyra säkerhet och nödvändiga kvalitetskrav. 

- Det förutsätter en kontextkänslighet, det vill säga en förståelse för verksamhetens förutsättningar, från oss som myndighet, säger Ulf Prahl.

 

Vi utvecklar den riskbaserade tillsynen

IVO identifierar risker i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten utifrån iakttagelser från såväl IVO:s egna tillsyner som från andra aktörer, exempelvis patientförsäkringar, kommuner, landsting, patientnämnder och brukar- och anhörigorganisationer. IVO har prioriterat sju riskområden i  myndighetens nationella tillsynsinsatser under 2018-2020.

 

Arbetet med lex Maria

Lex Maria är en viktig kontaktyta i samarbetet mellan IVO och MAS/MAR.

- Vi behöver lyfta blicken i arbetet med lex Maria, tänka även på meso- och makronivåerna både när det gäller orsaker till händelsen och lämpliga åtgärder, förklarar Ewa Sunneborn. 

 

Detta har IVO sett 2018

Rapporten ”Vad har IVO sett? 2018” visar att många problem och brister i vården och omsorgen inte är nya. De övergripande slutsatserna är att:

  • brister i personcentrering och samordning gör att många personer inte får sina behov tillgodosedda.
  • patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller när personalen inte har tillräcklig kompetens. 

 

De viktigaste iakttagelserna  inom äldreomsorg 2018

  • Äldre personer drabbas av vårdskador och missförhållanden som skulle gå att undvika.
  • Personalen uppmärksammar inte symtom på kroppsliga skador eller sjukdomar hos äldre som exempelvis har en demenssjukdom. 
  • De äldre får inte sina behov tillgodosedda när samordningen brister.

 

Tillsynens viktigaste iakttagelser inom funktionshinderområdet 2018

  • Personer med funktionsnedsättning får vänta länge på insatser.
  • Personer på boenden utsätts i vissa fall för en osäker miljö.
  • Barn och ungdomar har möjlighet att kommunicera utifrån individuella behov.

 

Ta del av rapporten ”Vad har IVO sett? 2018” .

 

Metoder

SOFI – en särskild metod för observation, utarbetad för inspektörer (Short Observational Framework for Inspection)

IVO har utbildat ett 30-tal inspektörer i SOFI-metoden som nu används inom äldreomsorgen och på funktionshinderområdet. Inspektörer på myndigheten menar att metoden tillför en dimension när det gäller att bedöma vad olika omständigheter får för konsekvenser för patienter och brukare, som själva kan ha svårt att beskriva sina upplevelser.  T ex kompetensbrister av olika slag – hur tar de sig uttryck i kontakten med den enskilde brukaren/patienten? 

- En trygg och säker hälso- och sjukvård är en central fråga för oss som tillsynsmyndighet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra metoder, avslutar Ewa Sunneborn.

Senast uppdaterad 2019-12-13