Efter IVO:s tillsyn – kommuner genomför kontroller av tillstånd

En granskning av totalt 40 kommuners användning av tillståndspliktiga konsulentverksamheter* för placering av barn och unga, visar att flera verksamheter saknade tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO har under tillsynen identifierat sju konsulentverksamheter som tagit emot barn för placering i familjehem och jourhem trots att de saknat tillstånd från IVO. Några av de granskade kommunerna har haft barn placerade i familjehem och jourhem genom ovanstående konsulentverksamheter. Under tillsynen har IVO även uppmärksammat att det finns ytterligare konsulentverksamheter som erbjuder kommunerna tillståndspliktiga tjänster utan att de har nödvändigt tillstånd – även om de inte påträffats med någon placering under den aktuella tillsynsperioden. 

 

Med anledning av tillsynens resultat vill IVO uppmana att övriga kommuner i landet säkerställer att systematiska kontroller av om konsulent-verksamheterna har nödvändigt tillstånd sker. 

 

– Kontrollen är viktig inte minst utifrån ett barnperspektiv och möjligheten att granska vårdens kvalitet, säger inspektör Magnus Lagerqvist.

 

IVO:s tillsyn har haft effekt

Tillsynen visar samtidigt att många kommuner, med anledning av IVO:s tillsyn, genomfört kontroller av tillstånd samt upprättat rutiner eller vidtagit andra åtgärder i syfte att förbättra kontrollen av om verksamheterna har nödvändigt tillstånd. Trots att en del brister framkommit visar tillsynen samtidigt att de flesta kommuner bara har använt sig av konsulentverksamheter som har tillstånd, även om de inte alltid känt till och kontrollerat om de har tillstånd. 

 

I den aktuella tillsynen har 40 kommuner granskats i Uppsala, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Södermanland, Västmanland samt Örebro län, och av dessa kommuner använder över 90 % konsulentverksamheter. I dagsläget har drygt 500 tillståndsansökningar kommit in till IVO, varav drygt 300 verksamheter i Sverige fått tillstånd beviljat. Tillsynen har genomförts i samarbete med IVO:s avdelning för tillståndsprövning och har pågått sedan november 2018. 

 

*Verksamheter som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13