Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn.

Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för tillsynen över apoteksmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att redogöra för hur en tänkt samverkan ska gå till och att eventuellt föreslå författningsändringar gällande sekretessen mellan myndigheterna. 

 

Myndigheterna har i sin gemensamma rapport, som lämnas till regeringen idag, valt att avgränsa uppdraget till att omfatta samverkan vid tillsynen över öppenvårdsapoteken.

 

De tre myndigheterna utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, men utifrån olika regelverk. Syftet med rapportens förslag är att samverkan ska leda till en effektiv och mer heltäckande tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde, vilket bidrar till större samhällsnytta och patientsäkerhet. 

 

Myndigheterna har för avsikt att var och en inrätta en samverkansfunktion, som fungerar som kontaktpunkt mot de två andra myndigheterna. De kommer att ha regelbundna möten och vid behov utöka samverkan genom att bjuda in andra relevanta myndigheter och aktörer. Myndigheterna ser också ett behov av att informera tillsammans kring vilken tillsyn som bedrivs av respektive myndighet. 

 

- Vi kan redan idag samverka kring tillsynen, men det kan göras mer strukturerat och framför allt bedömer vi att lagstiftningen hindrar oss från att utbyta information på ett sätt som skulle göra tillsynen mer effektiv, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

 

För att kunna dela med sig av uppgifter, som är relevanta för de andra myndigheternas tillsyn, föreslår myndigheterna att sekretessbrytande bestämmelser införs i speciallagstiftningen för respektive myndighets tillsynsuppdrag. Detta ska göra det möjligt för en myndighet att lämna ut en sekretessbelagd uppgift till en av de andra myndigheterna, om det bedöms att uppgiften behövs för den mottagande myndighetens tillsyn. 

 

Myndigheterna föreslår även att sekretessen för enskilds affärs- och driftförhållanden ska begränsas hos Läkemedelsverket vid tillsyn enligt lagen om handel med läkemedel och hos TLV vid tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., genom en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen. Förslaget innebär att Läkemedelsverket och TLV, efter en bedömning i det enskilda fallet, skulle kunna lämna ut vissa uppgifter med hänsyn till allmänintresset. 

 

Till rapporten

 

Senast uppdaterad 2019-12-13