Fortsatt granskning av digitala vårdtjänster

Händer som håller en datorpadda

I en tvåårig nationell tillsyn kommer IVO att fortsätta granska aktörer och vårdgivare som bedriver digitala vårdtjänster. Granskningen inriktas på att vården ska vara säker för patienten, kunskapsbaserad och ändamålsenlig.

Digitala vårdtjänster är ett av IVO:s prioriterade områden för tillsyn under 2018-2020. Eftersom det även är ett nytt område för tillsyn har IVO, i en förstudie, undersökt vilka möjliga risker som finns för patienter som är förknippade med att vården bedrivs digitalt, utan det fysiska mötet. 

De risker vi har identifierat i förstudien är informationsöverföring och remisshantering, kompetens och handledning, läkemedelsförskrivning, bedömning och medicinsk handläggning, identitetskontroll och orosanmälan för barn samt informationssäkerhet. Det är därför viktigt att IVO granskar att de vårdgivare som bedriver vård digitalt har ett systematiskt kvalitetsarbete för att hantera dessa risker.

- I den kommande tillsynen kommer IVO att granska både privata och regiondrivna verksamheter och tjänster av varierande storlek. Målet är att tillsynen omfattar så stor del som möjligt av den digitala primärvården,  säger Gustav Rålenius, projektledare på IVO.


Patientsäker vård oavsett hur mötet sker

Granskningen kommer att göras som inspektioner där IVO begär in material, som avvikelser och patientberättelser, i förväg och sedan möter verksamheterna fysiskt.  Vi kommer också att göra journalgranskningar. 

 

- IVO:s granskning utgår från att vården ska vara patientsäker. Även om vården ges digitalt ska den vara säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik, säger Gustav Rålenius.

 

Risker när vårdgivaransvaret är oklart

Vi har också sett att det finns en risk när vårdgivaransvaret är oklart för en aktör som bedriver digital vård och behandling. Därför kommer vi även att granska ett antal verksamheter där vi ser att vårdgivaransvaret är otydligt.

Genom den nationella tillsynen av digitala vårdtjänster vill IVO kunna bidra med viss vägledning till nya och befintliga aktörer inom området och arbeta proaktivt med att förebygga patientsäkerhetsrisker. 

- Vi ser det som en möjlighet att bidra till en patientsäker digital hälso- och sjukvård, säger Gustav Rålenius.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13