Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO

Leende kvinna med långt grått hår står vid fönster

I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.

IVO har under 2019 genomfört en nationell tillsyn av kommuners och privata aktörers LSS-boenden för vuxna. Innan IVO genomförde inspektioner tillfrågades gode män och andra företrädare för de boende om hur de anser att den de företräder har det på boendet. Väl på plats pratade IVO även med de personer som bor på boendet (de som ville eller kunde) så att de fick berätta hur de har det. Utifrån svaren från boende och gode män genomförde IVO sedan en dialog med personal och chefer inom verksamheten för att öka förståelsen till orsakerna till eventuella brister och risker.

 

- Företrädares och gode mäns synpunkter ger en god fingervisning om hur de boende har det, säger Rebecka Forsberg, inspektör på IVO. Detta i kombination med de samtal vi genomför med de boende ger oss viktig information inför en inspektion och även när vi fattar våra beslut efter en tillsyn. Synpunkterna ger oss en möjlighet att följa en brist genom hela verksamheten ända upp till huvudmannen.  

 

Samsyn kring viss problematik

Generellt var bilden som gode män och företrädare gav IVO i enkäten förhållandevis positiv, men det pekades även ut områden att förbättra. Ofta stämde gode mäns svar väl överens med den bild som de boende själva och personalen vid boendena gav IVO vid inspektionen. Detta stärkte bilden av vad som fungerade bra och mindre bra på boendet. Vi kunde konstatera att det fanns en samsyn kring viss problematik.

 

Just nu arbetar IVO med att sammanställa resultat och skriva beslut från alla tillsyner som genomförts inom området. Under våren 2020 kommer resultatet presenteras.

Senast uppdaterad 2019-12-17