IVO granskar patientsäkerheten för utlokaliserade patienter

Brist på vårdplatser och personal med rätt kompetens gör att personer utlokaliseras till annan avdelning. Nu granskar IVO hur vårdgivarna arbetar för att öka patientsäkerheten för personer som utlokaliseras.

– Med den här tillsynen vill vi bidra till ökad kunskap om patientsäkerhetsrisker för utlokaliserade patienter och att vården vidtar åtgärder som gör att fler utlokaliserade patienter får en god och säker vård, säger Joakim Sebring, inspektör på avdelning sydväst på IVO.

Dialog med patienter och närstående

IVO:s tillsyn kommer att starta under andra kvartalet 2019. I tillsynen kommer vi att träffa företrädare för patient- och anhörigorganisationer. 

– Genom dialog med patient- och anhörigorganisationer är vår ambition att kunna ta tillvara erfarenheter och synpunkter från människor som är eller har varit patienter eller närstående, säger Joakim Sebring.

 

Inspektioner på sjukhus över hela landet

I tillsynen kommer vi att genomföra inspektioner på ett antal sjukhus i hela landet. Vi kommer att prata med personal och ledning på flera olika nivåer både under inspektionerna och i dialogmöten efteråt. 

Brist på personal och vårdplatser är ett problem inom den somatiska specialistsjukvården. Det här har såväl IVO som andra aktörer – exempelvis Sveriges kommuner och landsting –  kunnat konstatera sedan länge. Konsekvenserna blir bland annat utlokalisering av patienter, alltså att patienterna vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Personal och ledning behöver lägga ner mycket kraft och tid på att hitta vårdplatser och hålla dem öppna. Utlokalisering ställer även höga krav på dokumentation och informationsöverföring till personal på aktuell avdelning.

 

60 procent fler vårdskador

I Sveriges kommuner och landstings uppföljning av skador i vården framgår det att vårdskador är vanligare bland utlokaliserade patienter. Vårdskadefrekvensen är 60 procent högre för utlokaliserade patienter än övriga patienter. Omvårdnadsrelaterade skador dominerar, som till exempel vårdrelaterade infektioner och trycksår. De utlokaliserade patienterna är generellt sett äldre än övriga patienter.  

– Utlokaliseringar av patienter innebär en rad risker. Vi ser bland annat risk för försämrad vårdkvalitet och förhöjd risk för felmedicinering, försenad behandling och medicinering, vårdrelaterade infektioner och en ökad dödlighet vid vissa sjukdomstillstånd. Men det handlar också om brister i informationsöverföring och kommunikation, säger Joakim Sebring. 

Den nationella tillsynen beräknas vara klar runt årsskiftet 2019/2020.

Senast uppdaterad 2019-12-13