IVO granskar vården för personer med samsjuklighet

Vårdpersonal lyssnar med stetoskåp på patient i säng

Samtidig psykisk och somatisk sjukdom gör människor särskilt utsatta för risken att drabbas av brister i vård och omsorg. Under 2019-2020 kommer IVO att granska vården för personer med samtidig psykisk och somatisk diagnos.


Pilottillsyn

Våren 2019 genomför IVO en pilottillsyn inom detta riskområde, i en hälso- och sjukvårdsregion. Utifrån lärdomar från pilottillsynen kommer IVO att senare i år genomföra en omfattande nationell tillsyn av riskområdet

 

- Målet med vår tillsyn är bidra till ökad samordning mellan vårdgivare och att de tar gemensamt ansvar utifrån en helhetssyn kring varje person, berättar Heléne Lundbladh, projektledare för pilottillsynen.

 

Patientperspektivet viktigt

Personer med psykisk sjukdom upplever ofta att de inte tas på allvar och att de blir stigmatiserade inom hälso- och sjukvården. 

- Vi ser att patienters erfarenheter är viktiga och därför ska deras perspektiv inkluderas i tillsynen. Det gör vi genom att träffa och ha en dialog med patient-, brukar- och anhörigorganisationer, säger Heléne Lundbladh.

 

Helhetssyn saknas och kompetensen brister

Under 2018 har IVO i en förstudie undersökt riskområdet patienter med samsjuklighet. I denna identifierades att personer med psykiatrisk diagnos som även får somatiska sjukdomar är en särskilt utsatt grupp. De drabbas oftare än andra av brister i behandling och bemötande. Det beror delvis på att det saknas en gemensam helhetssyn hos inblandade aktörer, som utgår från patientens behov och livssituation. Det saknas också kompetens, inom såväl den psykiatriska som den somatiska vården, om hur man bäst bemöter och behandlar dessa personer.  

 

Kultur och värderingar en av orsakerna

Det finns flera orsaker till bristerna i vården för personer med psykisk och somatisk samsjuklighet. Det kan handla om kultur, värderingar och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården. Det kan också handla om ett stuprörstänk, om att befintliga strukturer för samverkan inte följs eller om ersättnings- och resursfrågor och sekretesshinder. En ytterligare orsak kan vara att det brister i ledning och styrning och i förmågan att planera, kontrollera och följa upp arbetet med patientgruppen.

 

Pilot ger kunskap för kommande nationell tillsyn

- I pilottillsynen under våren kommer vi att samla in information från vårdgivaren. Vi kommer också att möta vårdpersonal för att undersöka hur man arbetar med samverkan och kompetenshöjande insatser kring patienter med samsjuklighet, förklarar Heléne Lundbladh.  

 

IVO kommer även att föra dialog med verksamhetsföreträdare för att diskutera hur vården för personer med psykisk och somatisk samsjuklighet kan förbättras.

- Målet är att vår tillsyn ska bidra till ett bättre omhändertagande och en helhetssyn för patienter med samsjuklighet, avslutar Heléne Lundbladh.

Senast uppdaterad 2019-12-13