IVO vidareutvecklar tillsynen av HVB för barn och unga

Tre liggande barn som tittar upp mot himlen.

Under 2019 genomför IVO en så kallad situations- och verksamhetsanpassad tillsyn vid närmare 150 HVB för barn och unga. Det innebär att vi i högre grad än tidigare anpassar tillsynen utifrån de faktiska förhållanden som råder på varje boende.

Denna tillsynsform bidrar även till att vi kan fokusera på de HVB som har störst behov av att förbättra kvaliteten. Dessutom kommer vi att kunna följa hur kvaliteten i varje verksamhet  förändras över tid. 

 

Barnen och de ungas upplevelser av hur verksamheten fungerar utgör ett viktigt inslag i den riskanalys som tillsynen utgår från. Innan vår inspektion på boendet får de besvara en enkät om trygghet, integritet, boendemiljö, fritid, behandling, stöd, delaktighet, självbestämmande och bemötande. 

 

Riskanalysen omfattar även uppgifter om bland annat verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Det är uppgifter som verksamhetens föreståndare har uppgett i ett självskattningsformulär innan inspektionen. 

 

Tillsyn för övriga HVB för barn och unga som inte ingår i denna tillsynsform

IVO planerar att kunna genomföra den här formen av tillsyn även vid resterande HVB för barn och unga i landet från och med 2020. Under 2019 utgår tillsynen vid dessa verksamheter från  tidigare beslut, lex Sarah-anmälningar och inkomna klagomål och synpunkter. Vi samtalar som vanligt med de barn och unga som vill prata med oss. Våra inspektioner kan vara anmälda eller oanmälda. 

 

Tillsynen av Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SiS) kommer att innefatta någon eller några av de förändringar av SiS särskilda befogenheter som gjorts i Lagen om vård av unga (LVU).

 

 

Senast uppdaterad 2019-12-13