IVO:s bidrag till omställningen i vården

Ungdom och äldre kvinna med datorpadda
Johnér bildbyrå

I dagarna har IVO överlämnat en rapport till regeringen om hur en förstärkt tillsyn bäst kan bidra till omställningen till god och nära vård och omsorg.

Vården och omsorgen står inför en omdanande förändring för att bli mer tillgänglig och nära den enskilda medborgaren. Staten behöver ta ett större ansvar och tillsynen har en särställning bland statliga styrmedel. I dagarna har IVO överlämnat rapporten ”IVO:s bidrag till omställningen i vården” till Socialdepartementet. Rapporten svarar mot det regeringsuppdrag som tilldelades IVO i juni 2019 om tidsbegränsad förstärkt tillsyn på området god och nära vård.

 

IVO behöver förstärka förmågan att identifiera och agera på brister och risker. Det behövs också en förstärkning för att återföra resultat - till exempel via vårdens egna digitala beslutsstöd eller genom olika lärandemöten.

 

- Vi kommer att öka insatserna för att göra datadrivna analyser tillsammans med personcentrerad analys som utgår från resultatet för den enskilda personen. Dessutom behöver IVO bli ett bättre stöd för vård- och omsorgsgivarna och i högre grad främja utveckling och lärande. Bland annat genom mer dialog, säger IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.

 

I IVO:s rapport till regeringen beskrivs vilka förutsättningar som behövs för att den statliga tillsynen och tillståndsprövningen ska nå längre och tydligare stötta omställningen till en god och nära vård. Tillsammans med patienter, brukare och företrädare för vården och omsorgen ska IVO arbeta för en kultur som uppmuntrar till förändring till en nära och personcentrerad vård och omsorg, på alla nivåer. 

Senast uppdaterad 2019-12-13