Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

Ung kvinna med ryggen mot kameran, utomhus

Det finns stora utmaningar kring samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. I den nationella tillsynen av området använder IVO en fördjupad, kvalitativ metod där vi följer ett antal barn och unga genom vården och omsorgen.

Under 2018 har IVO undersökt hur en tillsyn inom det prioriterade riskområdet ”barn och unga med psykisk ohälsa” kan göra bäst nytta. Utifrån en omfattande omvärldsanalys har vi arbetat för att precisera riskområdet och planera en metod för tillsyn. En viktig del i omvärldsanalysen handlar om att ta reda på hur barn och unga uppfattar det stöd och den vård som ges vid psykisk ohälsa, vilka risker som finns vid en bristande samordning samt vad orsakerna kan vara.

- Målet är att tillsynen ska bidra till att alla inblandade verksamheter tar ett gemensamt ansvar för helheten, så att resultatet blir så bra som möjligt för barnen, säger tillsynsledaren Carolin Persson.

Stora risker när samordningen brister

Bristfällig samordning mellan olika aktörer, t.ex. BUP, elevhälsan, socialtjänsten och primärvården, kan dels leda till brister i vård och omsorg men också till att barnen och familjerna får negativa upplevelser och minskat  förtroende för vården. Dessutom innebär det ofta att barn och unga och deras familjer själva behöver ta ett alldeles för stort ansvar för att koordinera olika insatser från vården och omsorgen och för att föra över information från en vårdgivare till en annan. I värsta fall, kan bristande samordning få allvarliga konsekvenser för barnet.

 

Tidslinje som plattform för dialog

Vid de två pilottillsyner som genomförts under 2018 användes en tidslinje som beskrev förloppet för två barn. Tidslinjen sammanställdes – en för varje barn – utifrån dokumentation som inhämtats från alla involverade aktörer. Med tidslinjen och den information som barnet och familjen givit som bas genomfördes analys och diskussion tillsammans med samtliga inblandade verksamheter.

- Den metod vi nu utformat ger ett helhetsperspektiv på situationen för barnet. Det fungerar som en plattform för dialog och analys med alla som är inblandade. Att inkludera verksamheternas egen kunskap och erfarenhet i mötena har visat sig skapa goda förutsättningar för vård- och omsorgsaktörerna att tillsammans göra något åt en eventuell bristande samordning, säger tillsynsledaren Marie Herbring.

Samtliga regioner granskas

Med start 2019 genomför IVO tillsyner över hela landet och inom samtliga regioner. Metoden som utvecklats under förstudien – där en tidslinje skapas utifrån förloppet för ett barn – kommer fortsatt att användas under tillsynen.

Senast uppdaterad 2019-12-13