Samverkan med patienter och brukare leder till bättre vård och omsorg

Rådet för kunskapsstyrning

De myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap har haft en utbildningsdag för att underlätta för samverkan och dialog mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer.

Syftet med utbildningsdagen var att få kunskap om myndigheter och brukarorganisationer, skapa gemensam förståelse för uppdrag och roller och att underlätta för framtida nätverk och kontakter.

 

I rådet ingår nio myndigheter. Socialstyrelsens generaldirektör, Olivia Wigzell, är ordförande. 

– Vi fortsätter att utveckla och förstärka samarbetet mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer. Bättre samverkan leder till bättre hälso- och sjukvård och socialtjänst. Både för enskilda och för samhället, säger Olivia Wigzell.

 

Värdefulla bidrag till fortsatt utveckling

Under dagen framkom det att det råder enighet om att det är viktigt att patient- och brukarorganisationer kommer in i ett tidigt skede. 

– Det är bra och värdefullt att träffas på det här sättet med hälften myndigheter och hälften organisationer. Det är vanligt annars att vi brukar- samt patientorganisationer står utanför, säger Lisa Åström, intressepolitisk strateg på Sveriges Dövas Riksförbund.

 

Kajsa Holm, inspektör på inspektionen för vård och omsorg tyckte att utbildningsdagen var givande.

– Jag fick ökad insikt i hur IVO:s patient- och brukarmedverkan inte är något som pågår isolerat och även att så många andra myndigheter också jobbar med frågan. 

 

Samverkan en del av IVO:s metodutveckling

Inspektionen för vård och omsorg arbetar aktivt för att utveckla formerna för samråd med patienter och brukare när vården och omsorgen granskas. Det sker exempelvis i planeringen av tillsyn, då patient- och brukarorganisationer kontaktas för att IVO ska få information om vad som är väsentligt att granska. Vid inspektioner intervjuas även patienter och brukare  för att IVO ska få veta mer deras erfarenheter av verksamheten.

– Att hitta former för en riktigt bra samverkan är en utmaning då vårt uppdrag täcker så många områden både inom vård och omsorg. Utbildningsdagen med  dialoger om både myndigheter och brukar-organisationernas behov och förutsättningar gav många värdefulla medskick till den fortsatta utvecklingen, säger Lena Weilandt, metodutvecklare på inspektionen för vård och omsorg.

 

Rådet för kunskapssstyrning 2.JPG

Senast uppdaterad 2019-12-13