Viktigaste iakttagelserna i Vad har IVO sett? 2018

Här presenteras de viktigaste iakttagelserna ur rapporten Vad har IVO sett? 2018.

De viktigaste iakttagelserna inom socialtjänsten

Barn och familj

 • Rättssäkerheten för barn och unga brister, både vid myndighetsutövning och vid utförandet av insatser.
 • Barn och unga som utsätts för våld eller bevittnar våld riskerar att inte få det skydd och det stöd som de har rätt till.
 • Det finns placerade barn och unga som utsätts för våld, kränkningar, och begränsningsåtgärder i sina boenden.

Äldreomsorg

 •  Äldre personer drabbas av vårdskador och missförhållanden som skulle gå att undvika.
 • Personalen uppmärksammar inte symtom på kroppsliga skador eller sjukdomar hos äldre som exempelvis har en demenssjukdom.
 • De äldre får inte sina behov tillgodosedda när samordningen brister.

Funktionshinderområdet

 • Personer med funktionsnedsättning får vänta länge på insatser.
 • Personer på boenden utsätts i vissa fall för en osäker miljö.
 • Barn och ungdomar har möjlighet att kommunicera utifrån individuella behov.

Missbruks- och beroendevården

 • Personer med missbruks- och beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa riskerar att få sämre vård när samordningen brister.
 • Socialtjänstens insatser är inte alltid anpassade till individens behov.
 • Planering och uppföljning av vård- och behandlingsinsatser behöver förbättras.

De viktigaste iakttagelserna inom hälso- och sjukvården

Primärvården

 • Vårdgivarna behöver samordna vården utifrån patientens behov för att den ska bli god och säker.
 • Patienter riskerar allvarliga konsekvenser när diagnoser fördröjs.
 • Vårdgivarna behöver utveckla sitt systematiska förbättringsarbete för att skydda patienterna mot vårdskador.

Akutmottagningar och prehospital vård

 • Brister i kompetens inom akutmottagningar och prehospital vård leder till risker för patientsäkerheten.
 • Risker för patientsäkerheten på akutmottagningar och inom prehospital vård är relaterade till långa väntetider.
 • Riskerna för patientsäkerheten ökar när kommunikationen i vårdkedjan brister.

Somatisk specialist sjukvård

 • Långa vårdköer till specialistmottagningar bidrar till fördröjd diagnosticering och behandling och försämrar prognosen för patienter med allvarliga sjukdomar.
 • Allvarliga händelser riskerar att drabba fler patienter när vårdgivarnas utredningar brister.
 • Brister i samverkan och kommunikation är vanliga orsaker till allvarliga händelser inom vården.

Psykiatrisk specialistsjukvård

 • Utebliven helhetssyn kan leda till att personer som har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt får sämre vård och behandling.
 • Barn och unga riskerar att få sämre vård och behandling när samordningen inte fungerar.
 • Det finns brister i rättssäkerheten för personer som utsätts för tvångsåtgärder.

Tandvård

 • Vårdgivare behandlar patienter med kronor, broar och implantat trots att patienterna har karies och tandlossning.
 • Uteblivna bettutvecklingskontroller hos barn leder till försenade diagnoser.
 • Patientjournaler saknar nödvändiga uppgifter.
Senast uppdaterad 2019-12-13