Vill ni bli bättre på lex Sarah?

Bild på flicka som sitter på en trappa med hakan i händerna

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. IVO har tagit fram ett underlag som kan stötta kommuner och privata utförare i arbetet med lex Sarah och med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter.

I vår tillsyn får vi indikationer på att det systematiska kvalitetsarbetet och förståelsen för detsamma kan förbättras på flera olika sätt. När gäller lex Sarah ser vi exempelvis att individ- och verksamhetsnivå ofta är väl beskrivna i lex Sarah-utredningarna, men att orsaker och åtgärder på en mer övergripande systemnivå behöver utvecklas. 

Vår bedömning är också att det borde finnas utrymme att i större utsträckning fråga brukarna om deras upplevelse i samband med att åtgärder genomförs. Har tryggheten ökat, har bemötandet blivit bättre, har stressen minskat, har kontinuiteten ökat och känner de sig mer delaktiga? 

 

Filmer, förbättringsområden och diskussionsfrågor

För att underlätta kommuners och privata aktörers arbete med lex Sarah har vi tagit fram ett material som kan användas gemensamt av ledning och personal. Materialet grundar sig på en regional uppföljning som vi har gjort av lex Sarah, men också på myndighetens tidigare erfarenheter från arbetet med lex Sarah.

 

Vi har även tagit fram tre filmer, som kan användas inom olika verksamheter. En film är för individ- och familjeomsorgen, en är för äldreomsorgen och en är för funktionshinderomsorgen. 

 

– Vi vill bidra till ett levande samtal om lex Sarah på exempelvis arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar. Man kan exempelvis inleda samtalen med att se filmen. Därefter kan man läsa om de iakttagelser som vi har gjort och vilka förbättringsmöjligheter vi ser. I materialet finns det också ett antal frågor som underlag för diskussion, säger Rebecca Holf som är inspektör på IVO.

 

 

IVO har under 2018 genomfört en enkätuppföljning av de drygt 130 lex Sarah-anmälningar som skickades in till IVO:s regionala tillsynsavdelning sydöst under 2017. Det rör sig om anmälningar från kommuner, privata utförare och Statens institutionsstyrelse i Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län. 

 

Totalt fick vi svar för 87 av anmälningarna. Genom uppföljningen har vi fått värdefull information om hur huvudmännen arbetar med lex Sarah.

Senast uppdaterad 2019-12-13