Vuxna brukare inom LSS utsätts för risker i grupp- och servicebostäder

En äldre och en yngre man sitter på en bänk med ryggen mot kameran. De har varsin cykel vid sidan av bänken.

Alla har rätt till självbestämmande och integritet. Men idag finns brister inom boendemiljö och omsorg som bland annat kan minska möjligheterna till delaktighet och inflytande för personer som bor i grupp- och servicebostäder.

Under 2019-2020 granskar IVO LSS-bostäder för vuxna över hela landet.

 

IVO har identifierat flertalet brister som personer som bor i grupp- och servicebostäder riskerar att utsättas för. Det handlar bland annat om att de inte får tillräckliga möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande, bristande kunskap hos personalen, tvångs- och begränsningsåtgärder, bristande tillgång till hälso- och sjukvård, samt bristande möjligheter till social samvaro.

 

- IVO måste göra det vi kan för att minimera de brister och risker som i dag existerar. Detta är en grupp som verkligen behöver få stöd och hjälp att få sin röst hörd, det vill vi bidra med. De har rätt till självbestämmande och inflytande i sin egen boendemiljö och omsorg, precis som alla andra, säger Rebecka Forsberg som är projektledare på IVO.  

 

 

Systemanalys med utgångspunkt från brukarna

För att kunna bidra till en utveckling som dessutom blir långvarig kommer IVO att använda sig av en systemanalys i tillsynen av grupp- och servicebostäder. Det innebär att samtliga nivåer – från brukaren till högsta ledning – är delaktiga i tillsynen. Tanken är att identifiera orsakerna till bristerna och skapa förutsättningar till förändring. 

 

- Det här är brister som är kända sedan tidigare och trots påpekanden från IVO återkommer samma brister.  Med hjälp av en systemanalys kan vi undersöka hur de olika nivåerna i verksamheten ser på situationen och vad de anser krävs för att uppnå förändring, för att brukarna ska få en tryggare och bättre hemmiljö, säger Rebecka Forsberg.

 

Dialog om det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten är viktigt. I tillsynen för IVO dialog med de verksamhetsansvariga för att tillsammans identifiera utvecklingsområden. Tillsynen kommer bland annat att granska hur man systematiskt arbetar med värdegrund och kultur, bemanning och resurser, struktur för samverkan och rutiner och processer inom verksamheten. 

 

Den nationella tillsynen av LSS-boenden kommer att äga rum under 2019-2020. Just nu pågår urvalet av kommuner och verksamheter som utifrån IVO:s riskobjektsanalys ska ingå i tillsynen. 

 

Senast uppdaterad 2019-12-13