Tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna

IVO har genomfört en riktad tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. IVO har under flera år uppmärksammat att människor i samhällets omsorg utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar och riktat tillsynen mot förekomsten av dessa.

Brister i 80 av de 90 verksamheter 

IVO har under 2022 och 2023 granskat 90 gruppbostäder med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. Urvalet bygger på en riskanalys och insamling av information från ledning och personal i verksamheterna liksom företrädare för brukarna. 

Viktiga iakttagelser

  • IVO har funnit brister i 80 av 90 granskade gruppbostäder. 
  • I två tredjedelar (64 procent) av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Åtgärderna innebär i flera fall påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning och avlyssning av brukare samt begränsningar i rörelsefrihet – i förlängningen frihetsberövanden.
  • I fyra av tio boenden (41 procent) uppfylls inte brukares rätt till stöd utifrån behov. Det saknas många gånger giltigt samtycke från brukaren och verksamheterna säkerställer inte att lämnat samtycke dokumenteras. 
  • Kommuner och privata aktörer har inte säkerställt att det finns tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal.

IVO granskar återredovisningar och fortsätter att följa området

Tillsynen fortsätter i och med att 59 verksamheter har fått beslut med krav på återredovisning. Mot bakgrund av de omfattande brister som framkommit i tillsynen fortsätter IVO att följa området.

Tillsynen omfattar insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av gruppbostad.

 

Senast uppdaterad 2023-09-21