Anmäla och rapportera

Här nedan finns ingångar till myndighetens sidor om att anmäla och rapportera. 

Privatpersoner som vill klaga på vård och omsorg

Enskilda personer kan inte göra en lex Maria eller en lex Sarahanmälan till IVO. I stället kan man lämna ett tips eller anmäla ett klagomål:

Lämna ett tips eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson>​​

 

För verksamheter

 • Anmäl missförhållande - lex Sarah

  Om ett missförhållande är allvarligt inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO.

 • Anmäl vårdskada - lex Maria

  Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

 • Anmäl brist i säkerheten

  Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt LPT och LRV eller vid en enhet för RPU.

 • Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

  Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, eller motsvarande är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

 • Anmäl offentligt driven verksamhet

  Kommuner och landsting som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.

 • Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet

  Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

 • Rapportera blodverksamhet

  Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid hantering av blod. Därför måste blodverksamheter kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Rapportera vävnadsinrättningar

  Vävnadsinrättningar måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste vävnadsinrättningar kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Rapportera verksamhet donation och transplantation

  Donations- och transplantationsverksamheter måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste verksamheterna kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Anmäl till biobanksregistret

  Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 • Anmäl till säkerhetsregistret

  Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.

 • Journalhantering när privat verksamhet upphör

  Om en privat verksamhet inom hälso- och sjukvården upphör och vårdgivaren inte kan ta hand om patientjournalerna, kan den ansvarige ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av journalerna. 

 • Apoteksverksamhet

  Den som bedriver apoteksverksamhet betraktas som vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister. Vårdgivare ska bland annat arbeta systematiskt med patientsäkerhet och även se till att personalen kan fullgöra sin anmälningsskyldighet.

 • Medicinteknik

  Verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården som använder medicintekniska produkter måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter samt anmäla negativa händelser och tillbud.