Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Anmälan av verksamhet

Den som vill starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet ska anmäla verksamheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast en månad innan verksamheten ska starta (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen).

 

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla sin verksamhet till IVO. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i en patients hälsotillstånd eller behandling.

Vissa inriktningar inom hälso- och sjukvård kräver tillstånd som t.ex. blodverksamheter. Tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdsverksamheter.

 

Detta är hälso- och sjukvård

Begreppet hälso- och sjukvård omfattar åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador. Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bl.a. allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Apoteksverksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvård och den som bedriver apoteksverksamhet är därmed vårdgivare.

Mer information finns i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL (riksdagen).

 

Syftet med anmälningsplikten

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och som IVO därför har tillsynsansvar för. IVO ansvarar för ett register över de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård; Vårdgivarregistret.

 

Väsentlig förändring eller verksamhet som upphör

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet.

Om verksamheten läggs ner ska det så snart som möjligt anmälas till IVO.

 

Om en vårdgivare inte anmäler sin verksamhet

Alla som ska bedriva en hälso- och sjukvårdsverksamhet är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar en verksamhet som omfattas av PSL och IVO:s tillsyn utan att anmäla detta kan dömas till böter. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att anmälan görs till IVO inom rätt tid.


Så anmäler du din verksamhet

Det framgår av webbformuläret vad en anmälan ska innehålla. Glöm inte att uppge hur patientförsäkring ska ordnas, vem som är anmälningsansvarig för händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller säkerhetsbrister enigt PSL (Lex Maria) och vem som är verksamhetschef. Dessa uppgifter krävs för att IVO ska kunna registrera anmälan.

 

Anmäl ändringar av befintlig verksamhet

Anmäl ändringar av befintlig verksamhet genom webbformuläret nedan. För att IVO ska kunna registrera förändringen behövs uppgifter om vilken verksamheter det gäller samt vad som har förändrats.