Anmäla och rapportera som yrkesverksam

Här finns ingångar till myndighetens sidor för dig som i ditt yrke behöver anmäla eller rapportera något.

 

 

För verksamheter

Anmäl missförhållande - lex Sarah 

Om ett missförhållande är allvarligt inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO.

Anmäl vårdskada - lex Maria 

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Anmäl brist i säkerheten 

Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt LPT och LRV eller vid en enhet för RPU.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning får inte alltid den hjälp och det stöd som de har lagstadgad rätt till. Kommunens socialnämnd, eller motsvarande är skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

Anmäl offentligt driven verksamhet 

Kommuner och landsting som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.

Anmäl ny hälso- och sjukvårdsverksamhet 

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Anmäl läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende 

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid hantering av blod. Därför måste blodverksamheter kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rapportera vävnadsinrättningar 

Donations- och transplantationsverksamheter måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste verksamheterna kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Överflyttning av ärenden mellan kommuner 

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

Anmäl till biobanksregistret 

Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Anmäl till säkerhetsregistret 

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.

Journalhantering när privat verksamhet upphör 

Om en privat verksamhet inom hälso- och sjukvården upphör och vårdgivaren inte kan ta hand om patientjournalerna, kan den ansvarige ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av journalerna. 

Apoteksverksamhet 

Den som bedriver apoteksverksamhet betraktas som vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister. Vårdgivare ska bland annat arbeta systematiskt med patientsäkerhet och även se till att personalen kan fullgöra sin anmälningsskyldighet.

Medicinteknik 

Verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården som använder medicintekniska produkter måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter samt anmäla negativa händelser och tillbud.

Anmäl leg. hälso- och sjukvårdspersonal 

IVO har tillsyn över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt att utöva sitt yrke i Sverige.