Anmäl missförhållande - lex Sarah

Om ett missförhållande är allvarligt inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO.


Privatpersoner som vill klaga på vård och omsorg

Enskilda personer kan inte göra en lex Maria eller en lex Sarahanmälan till IVO. I stället kan man lämna ett tips eller anmäla ett klagomål:

Lämna ett tips eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson>​​

 

Huvudmannen anmäler till IVO

Huvudmannen är skyldig att utreda och till IVO anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarligt missförhållande. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det.

 

Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelse inträffar igen. Regeln kallas lex Sarah och gäller för verksamheter inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.   

 

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.

 

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
  • den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Anställda rapporterar till den som bedriver verksamheten

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Information om rapporteringsskyldigheten ska den som bedriver verksamheten informera sina anställda om. Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Den som bedriver verksamheten utreder, avhjälper och anmäler

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Om missförhållandet är allvarligt ska huvudmannen snarast anmäla den till IVO. Anmälan skickas till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat. Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar >>

 

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarahutredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

 

IVO ska förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen.  ​​​

 

Enskilda som vill klaga på socialtjänsten och LSS

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte klaga på socialtjänsten och LSS genom att skicka in en lex Sarah-anmälan.

 

Information om hur man som enskild kan klaga på socialtjänsten eller verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Barn och unga som bor i familjehem, särskilda ungdomshem, HVB-hem eller i ett LSS-boende och har klagomål eller frågor kan kontakta någon av IVO:s barnhandläggare på telefonnummer 020-120 06 06.​​​​​​​​​​