Anmäl offentligt driven verksamhet

Kommuner och landsting, samt Statens institutionsstyrelse, som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.

Registerplattformen

IVO har beslutat att stänga den externa åtkomsten till myndighetens register som finns i registerplattformen. Anledningen till stängningen är att IVO behöver arbeta med den tekniska strukturen för att bland annat sträva mot en högre kvalitet i våra register. 

Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Vi arbetar för närvarande på lösningar för att kunna hantera anmälan/ändring/nedläggning i våra register. 

Om du vill anmäla nya verksamheter eller ändringar inom befintliga verksamheter

 

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den börjar. 

De verksamheter som är tillståndspliktiga om de bedrivs i enskild regi är tillståndspliktiga även när kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att bedriva verksamheten (så kallad entreprenad). För sådan verksamhet måste en ansökan om tillstånd göras av den privata aktören och driften får inte starta förrän tillstånd har meddelats.


Läs i regelverket

Om anmälningsplikten:

Om vilka verksamheter som berörs: