Så här behandlar IVO huvudrapportörens personuppgifter

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

 

IVO behandlar dina personuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna rapportera in ej verkställda beslut. Vi samlar in uppgifterna från dig för att vårt systemet ska kunna identifiera dig vid rapportering av ett ej verkställt beslut.

 

Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i vår tillsynsverksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig i vår myndighetsutövning.

 

Kategorier av personuppgifter

 

De personuppgifter det rör sig om är ditt för- och efternamn, personnummer och din e-postadress samt det telefonnummer som är kopplat till din arbetsplats.

 

Lagring av dina personuppgifter

 

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

 

Mottagare av dina personuppgifter

 

Våra medarbetare som kommer att ta del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

 

Vi använder oss av ett personuppgiftsbiträde, en it-leverantör. Vårt personuppgiftsbiträde får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen.

 

Om vi lämnar över ett ärende för prövning i domstol kommer den handling i vilken dina personuppgifter framkommer att lämnas över till domstolen.

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Det kan till exempel bli aktuellt när vi får begäran om utlämnande av en allmän handling.

 

Dina rättigheter

 

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och få en kopia av dessa. Då kontaktar du oss och begär ett registerutdrag.

 

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter. Du kan klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 

IVO är personuppgiftsansvarig


IVO är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifterna till oss finns nedan. Har du frågor och synpunkter kring hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@ivo.se

 

För mer information, se IVO:s behandling av personuppgifter

Inspektionen för vård och omsorg, Org.nr. 202100-6537
Box 45184
104 30 Stockholm
telefonnummer växeln: 010-788 50 00
e-post: registrator.vss@ivo.se

 

Läs mer om hur IVO behandlar personuppgifter