Vanliga frågor som kommer in till IVO om ej verkställda beslut

Här har vi samlat de vanligaste svaren på de frågorna kring ej verkställda beslut som kommer in till IVO. Klicka på länkarna för att få svar på frågorna. 


Nämnden utser vem som ska vara huvudrapportör. Det kan vara en administratör, handläggare eller chef.

Skicka ett mejl till ejverkstalldabeslut@ivo.se, där du beskriver vad som blivit fel. Tänk på att inte skriva individens namn eller personnummer i mejlet. Vill du bli uppringd av oss, uppge ditt telefonnummer. 

Jo, ni ska fortfarande skicka in individrapporter för era ej verkställda beslut eller avbrott. Det är endast kvartalsrapporten, där ni tidigare uppgav inom vilka verksamhetsområden ej verkställda beslut fanns som är borttagen. Har ni inga ej verkställda beslut att rapportera, skickar ni inte in några individrapporter.

Du lägger in födelsedatum och ytterligare fyra tecken enligt följande: ÅÅÅÅMMDD-T följt av tre valfria siffror, alternativt –TF följt av två valfria siffror, det vill säga ÅÅÅÅMMDD-T123 alternativt ÅÅÅÅMMDD-TF10.

Det är viktigt att den tredje positionen T123 alternativt TF10 anger könet för individen. Där ska du skriva en jämn siffra för kvinna (0, 2, 4, 6, 8) och en udda siffra för män (1, 3, 5, 7, 9) även om det inte stämmer med kommunens egen nummerserie.

Du fortsätter att rapportera individen med samma nummer under hela rapporteringstiden.

Du kan rapportera in via vår e-tjänst, då den är säker. Skriv tydligt i informationsrutan att personen har skyddade uppgifter.

Om inte IVO särskilt har begärt in uppgiften, behöver ni inte göra det.

Nej, rapporteringen av ej verkställda beslut är en process mellan kommunerna och IVO.  IVO granskar hur långa verkställighetstider kommunerna har och ansöker om särskild avgift om vi bedömer att väntetiderna är oskäligt långa. Om du som privatperson inte fått en insats verkställd (hemtjänst, boendestöd etcetera) kan du eller en anhörig göra en anmälan till IVO via vår webbplats. Beskriv gärna dina behov och konsekvenserna för dig när inte insatsen blir verkställd.

IVO kommer att höra av sig med en förfrågan om fakturauppgifter och sedan skickas en faktura till er kommun.

Ett ej verkställt beslut ska ni rapportera till IVO tills dess att ni verkställt beslutet eller avslutat ärendet av annan anledning. Verkställighet räknas från det att insatsen kommer igång, exempelvis när en person flyttar in på ett boende. Avslut av annan anledning kan handla om att personen drar tillbaka sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Att personen tackat nej till ett erbjudande betyder i regel inte att beslutet är att betrakta som avslutat, utan ni ska fortsätta att rapportera in det som ett ej verkställt beslut.

Ja. Det är ett beslut om en beviljad insats, även om personen inte bor i er kommun just nu. Förhandsbeskedet är att jämställa med ett beslut till en person som bor i kommunen sedan tidigare.

Nej, grundregeln är att kommunen skyndsamt ska verkställa ett beslut om en insats eller ett bistånd. Tre månader är bara en tidsgräns för rapporteringen.