Vanliga frågor som kommer in till IVO om ej verkställda beslut

Här har vi samlat de vanligaste svaren på de frågorna kring ej verkställda beslut som kommer in till IVO. Klicka på länkarna för att få svar på frågorna. 


Frågor om rapporteringen

Nämnden utser vem som ska vara huvudrapportör. Det kan vara en administratör, handläggare eller chef.

Skicka ett mejl till ejverkstalldabeslut@ivo.se, där du beskriver vad som blivit fel. Tänk på att inte skriva individens namn eller personnummer i mejlet. Vill du bli uppringd av oss, uppge ditt telefonnummer. 

Jo, ni ska fortfarande skicka in individrapporter för era ej verkställda beslut eller avbrott. Det är endast kvartalsrapporten, där ni tidigare uppgav inom vilka verksamhetsområden ej verkställda beslut fanns som är borttagen. Har ni inga ej verkställda beslut att rapportera, skickar ni inte in några individrapporter.

Du lägger in födelsedatum och ytterligare fyra tecken enligt följande: ÅÅÅÅMMDD-T följt av tre valfria siffror, alternativt –TF följt av två valfria siffror, det vill säga ÅÅÅÅMMDD-T123 alternativt ÅÅÅÅMMDD-TF10.

Det är viktigt att den tredje positionen T123 alternativt TF10 anger könet för individen. Där ska du skriva en jämn siffra för kvinna (0, 2, 4, 6, 8) och en udda siffra för män (1, 3, 5, 7, 9) även om det inte stämmer med kommunens egen nummerserie.

Du fortsätter att rapportera individen med samma nummer under hela rapporteringstiden.

Du kan rapportera in via vår e-tjänst, då den är säker. Skriv tydligt i informationsrutan att personen har skyddade uppgifter.

Om inte IVO särskilt har begärt in uppgiften, behöver ni inte göra det.

Nej, rapporteringen av ej verkställda beslut är en process mellan kommunerna och IVO.  IVO granskar hur långa verkställighetstider kommunerna har och ansöker om särskild avgift om vi bedömer att väntetiderna är oskäligt långa. Om du som privatperson inte fått en insats verkställd (hemtjänst, boendestöd etcetera) kan du eller en anhörig göra en anmälan till IVO via vår webbplats. Beskriv gärna dina behov och konsekvenserna för dig när inte insatsen blir verkställd.

IVO kommer att höra av sig med en förfrågan om fakturauppgifter och sedan skickas en faktura till er kommun.

Ett ej verkställt beslut ska ni rapportera till IVO tills dess att ni verkställt beslutet eller avslutat ärendet av annan anledning. Verkställighet räknas från det att insatsen kommer igång, exempelvis när en person flyttar in på ett boende. Avslut av annan anledning kan handla om att personen drar tillbaka sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Att personen tackat nej till ett erbjudande betyder i regel inte att beslutet är att betrakta som avslutat, utan ni ska fortsätta att rapportera in det som ett ej verkställt beslut.

Ja. Det är ett beslut om en beviljad insats, även om personen inte bor i er kommun just nu. Förhandsbeskedet är att jämställa med ett beslut till en person som bor i kommunen sedan tidigare.

Nej, grundregeln är att kommunen skyndsamt ska verkställa ett beslut om en insats eller ett bistånd. Tre månader är bara en tidsgräns för rapporteringen. 

IVO behöver tydlig information om vilka åtgärder kommunen vidtagit. Det avgör hur vi ska gå vidare i den fortsatta handläggningen. Det bör exempelvis framgå när den enskilde personen fått erbjudande om insats och uppföljningar om sina behov. 

Frågor om IVO:s handläggning

När en individrapport kommer till IVO granskar vi den och vi tar ställning till den fortsatta handläggningen. Detta kan innebära att vi:

 • avslutar ärendet
 • fortsätter att bevaka ärendet fram till dess att beslutet är verkställt eller avslutat av kommunen
 • begär yttrande från nämnden.

Informationen i individrapporten ska tydligt beskriva orsakerna till dröjsmålet. Är informationen otillräcklig kan vi behöva hämta in yttrande och andra handlingar från kommunen.

Den information IVO behöver för att kunna bedöma kommunens handläggning och om den enskilde personen fått vänta oskäligt länge på sin insats är följande: 

 • skälen till dröjsmålet
 • vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen 
 • hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet
 • eventuella insatser som kommunen erbjuder under väntetiden 
 • hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid
 • kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen. 

Skälen till dröjsmålet

Dröjsmålet kan bland annat bero på hur kommunen har utformat handläggningen, arbetssättet och planeringen av verkställighet. Det kan också bero på svårigheter att rekrytera uppdragstagare eller att uppfylla den enskilde personens specifika behov och önskemål om insatsens utformning. 

Vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen

Dröjsmålet påverkar individer på olika sätt, beroende på behov och livssituation. För vissa kan dröjsmålet få allvarliga konsekvenser, medan andra påverkas i mindre utsträckning. 

 

Hur kommunen arbetat med att verkställa beslutet 

Det har betydelse för vår bedömning av dröjsmålet hur aktivt kommunen har arbetet med att verkställa beslutet. Kommunens arbete bör framgå av dokumentationen.

Eventuella insatser som kommunen erbjuder under väntetiden

I vissa fall kan andra insatser kompensera för den uteblivna insatsen under väntetiden. 

Hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid

IVO vill veta om kommunen har en planering för att tillgodose enskildas behov av den aktuella insatsen. Hur planeringen ser ut kan inverka på vår fortsatta tillsyn av kommunen. Om kommunen har återkommande svårigheter att verkställa beslut enligt SoL och LSS vill vi veta vad svårigheterna beror på. 

Varför begär IVO kopior på utredning, beslut och journalanteckningar?

Dokumentationen är viktig och utgör tillsammans med yttrandet ett underlag för vår bedömning. Det ska framgå av dokumentationen hur kommunen arbetat med ärendet, exempelvis kontakter med den enskilde, eventuella erbjudanden om verkställighet, uppföljning av den enskildes behov.  

Utifrån kommunens uppgifter i individrapporter, yttrande och övriga handlingar gör IVO en bedömning av dröjsmålet med att verkställa insatsen. Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten.

 

Förvaltningsrätten ska inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet delge kommunen ansökan för att en särskild avgift ska kunna utdömas.

 

Vår beräkning utgår främst från:

 • kostnaden för den uteblivna insatsen (kommunens besparing) 
 • väntetiden för den enskilde 
 • kostnader som kommunen har för insatser som beviljats under väntetiden, om dessa kompenserar för utebliven insats.

 

Vi väger även in kommunens ansträngningar för att verkställa beslutet.

 

En repressiv avgift på 25 procent tillkommer på det framräknade beloppet.

 

Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.

När domen har vunnit laga kraft skickar IVO en faktura till kommunen. Den särskilda avgiften tillfaller staten.