Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun. Denna prövning sker i två steg.

Steg ett

Den kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över ska först sända en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL. 

 

Steg två

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet eller om den andra kommunen inte har svarat skriftligt inom en månad, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om överflyttning hos IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL. 

 

Ansökan till IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL – använd IVO:s ansökningsblankett (se länken Blanketter i högermarginalen)

Av 2 a kap. 10 § SoL framgår att ett ärende ska flyttas över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.

För att IVO ska kunna pröva om ärendet kan flyttas över ska ansökan innehålla en redogörelse av:

 • Skälen till att den enskilde bedöms ha starkast anknytning till den andra kommunen.
 • Den enskildes önskemål till en överflyttning av ärendet, det vill säga vilken kommun som den enskilde vill ska vara ansvarig för den fortsatta handläggningen av ärendet samt anförda skäl till önskemålet. 
  • Med enskild avses vuxen, vårdnadshavare och barn över 15 år.
  • Om god man, förvaltare eller särskild förordnad vårdnadshavare är förordnad ska även dennes inställning framgå.
  • När det gäller barn som är yngre än 15 år ska de ges möjlighet att framföra sin åsikt. Om barnet inte framför sin åsikt, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.
  • Om den enskilde motsätter sig en överflyttning och sökande kommun anser att ärendet ändå ska flyttas över ska anledningen till att den enskildes vilja frångås utförligt motiveras.
 • Vilken vård eller annan åtgärd som det pågående ärendet gäller och aktuellt lagrum för vården/åtgärden.
 • En redogörelse för varaktigheten av aktuellt hjälpbehov, till exempel hur länge den pågående insatsen är beviljad.
 • Eventuella omständigheter i övrigt.

Om ärendet gäller ett barn ska barnets bästa beaktas enligt 1 kap. 2 § SoL. Ansökan bör därför innehålla en redogörelse för vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter en överflyttning av ärendet får för barnet.

 

För vägledning av de olika momenten:

 • Starkast anknytning – prop. 2011/11:49 s. 38-43. 
 • Enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheter i övrigt – prop. 2002/03:53 s. 92-94, 109-110.


Till ansökan enligt 2 a kap. 11 § SoL ska bifogas:

 • Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning bifogas som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 § SoL.
 • Kopia av begäran om överflyttning som har skickats till den andra kommunen.
 • Kopia av den andra kommunens svar på begäran. 

 

Ansökningar om överflyttning av ärenden skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

 

Återkallelse av ansökan

 • Den sökande kommunen kan återkalla ansökan om förhållandena i ärendet har förändrats så att det inte längre är aktuellt med en överflyttning av ärendet.
 • Kommunen skickar en skriftlig återkallelse till avdelning mitt hos IVO.
 • Till skrivelsen ska bifogas justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden eller delegationsordning som styrker att behörig tjänsteman har fattat beslut om återkallelse.
 • I skrivelsen ska IVO:s diarienummer anges.

 

Överklagande av IVO:s beslut

IVO:s beslut kan överklagas. Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas eller lämnas in till avdelning mitt hos IVO. 

 

Tiden för att överklaga är tre veckor räknat från det datum beslutet meddelades. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar IVO det till förvaltningsrätten i Karlstad för prövning. Förvaltningsrätten kommunicerar därefter överklagandet med motparten.

 

Det finns ingen bestämmelse om att ett beslut om överflyttning av ärende ska gälla omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat innebär det att den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess att beslutet har vunnit laga kraft. När den andra kommunen övertar ärendet fortsätter verkställigheten av beslutet i den kommunen.

 

IVO skickar inget meddelande till berörda kommuner om att beslutet är överklagat eller har vunnit laga kraft.

 

Förhållanden som inte omfattas av prövningen gällande överflyttning av ärenden

Ansvarstvister mellan kommuner, pågående ärende saknas

IVO har inte befogenhet att besluta om vilken kommun som ska vara ansvarig att bistå en enskild person när det inte finns något pågående ärende. 

 

Försörjningsstöd

En ansökan om bistånd i form av försörjningsstöd är avslutad när den är avgjord. I och med att ett slutligt beslut är fattat finns inget ärende att flytta över. 

 

Insats enbart enligt LSS

I LSS finns inte motsvarande bestämmelser om överflyttning av ärende som i socialtjänstlagen. 

 

En enskilds rätt att ansöka om insatser i en annan kommun

I vissa fall har den enskilde rätt att själv ansöka i förväg om insatser enligt socialtjänstlagen i den kommun som han eller hon önskar flytta till.

De målgrupper som omfattas av denna rättighet är:

 • Person som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser (2 a kap. 8 § 1 SoL).
 • Person som på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun (2 a kap. 8 § 2 SoL).

Även personer som tillhör någon personkrets enligt 1 § LSS har rätt att ansöka om förhandsbesked om insats i form av bostad enligt LSS i den kommun där den enskilde vill bosätta sig permanent (16 § LSS).