HVB och stödboende för ensamkommande barn

Ensamkommande barn kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB) eller i ett stödboende. Avgörande för vilken form av boende som kan bli aktuellt för respektive barn är åldern på barnet och vilket behov av stöd barnet har.

På dessa sidor har vi specifikt samlat information gällande boendeformer för ensamkommande barn. Vill du veta mer om HVB och stödboende för andra målgrupper, eller veta mer om andra former av verksamheter följer du istället denna länk för att läsa mer.

 

Det är endast verksamheter som drivs i enskild regi eller på entreprenad som behöver tillstånd. Kommuner och landsting behöver inte tillstånd, men är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO:s register.

 

Ensamkommande barn i behov av omvårdnad, stöd och fostran placeras i HVB. 

 

Ensamkommande barn kan placeras i stödboende om de är 16 eller 17 år men endast om det finns särskilda skäl. Det är berörd socialnämnd som ska bedöma om det kan finnas särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet själv har uttryckt en önskan att bo i ett eget boende. 

 

Vad är HVB?

Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. 

 

Vad är stödboende?

Ett stödboende är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i ett eget boende med individanpassat stöd.

 

 

  • HVB för ensamkommande

    Här finns information och blankett för HVB-verksamhet som avser ge omvårdnad, stöd och fostran, för ensamkommande barn. Observera att blanketten och informationen på den här sidan endast gäller denna typ av tillstånd.

  • Stödboende

    Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

  • Frågor och svar

    För dig som inte har förkunskaper om vad IVO har för uppdrag samt lite om regleringen kring verksamheter för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.