Svar på vanliga frågor som kommer till IVO

För dig som inte har förkunskaper om vad IVO har för uppdrag samt lite om regleringen kring verksamheter för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Vårt uppdrag

IVO:s uppdrag är bland annat att utreda ansökningar om tillstånd för att bedriva verksamhet, som exempelvis hem för vård eller boende (HVB) för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Avdelningen för tillståndsprövning ansvarar för all tillståndsprövning på IVO. IVO inspekterar också alla HVB, det är avdelningarna för tillsyn som ansvarar för det.

 

Hem för vård eller boende (HVB)

Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Idag kan barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare placeras i HVB eller i familjehem. När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran. Det är kommunerna som ansvarar för placering av barnen. HVB kan vara privata eller kommunala, och det är bara enskilda verksamheter (privata) som måste söka tillstånd hos IVO. Kommuner behöver inte söka tillstånd hos IVO, men ska anmäla sin verksamhet.

 

Stödboende

Ett stödboende är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16-20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. Stödboenden kan vara privata eller kommunala, och det är bara enskilda verksamheter (privata) som måste söka tillstånd hos IVO. Kommuner behöver inte söka tillstånd hos IVO, men ska anmäla sin verksamhet.

 

Familjehem

Man behöver inte söka tillstånd för att bli familjehem eftersom familjehem inte omfattas av tillståndsplikt. Det är kommunen som godkänner, placerar och ansvarar för barn i familjehem. IVO utfärdar inga tillstånd för varken familjehem eller jourhem. Kontakta kommunen om du funderar på att bli familjehem.

 

Förhandsbesked

IVO kan inte på förhand tala om ifall en föreståndare eller en lokal kommer att godkännas.

 

Placering av barn

Kommunen, genom socialtjänsten, placerar barn i HVB, stödboende eller familjehem, och det är kommunerna som ansvarar för barnen. IVO placerar inga barn.

 

Kostnad

IVO betalar inte ut några pengar, eller förmedlar statsbidrag eller annan ersättning för att starta HVB. IVO bestämmer inte heller dygnsavgifter för placerade barn på HVB.

 

Förmedling av lokaler

Eftersom IVO inte bedriver någon egen verksamhet, för barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare, har myndigheten inget behov av att hyra lokaler för HVB. IVO kan inte heller förmedla lokaler till kommuner eller privata aktörer.

 

Statistik och antal

Det är Migrationsverket som är den myndighet som har statistik över antalet barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och till vilka kommuner som barnen anvisas. IVO har därför inga uppgifter om vilka kommuner som har behov av HVB-platser.

 

Boende för vuxna

Migrationsverket har ansvaret för vuxna asylsökande personer som kommer till Sverige, om man vill bedriva verksamhet för vuxna så ska man kontakta Migrationsverket. 

Ämne