Bestämmelser och regelverk HVB

Här finns bestämmelser och regelverk för HVB-verksamhet som avser ge omvårdnad, stöd och fostran, för ensamkommande barn.

Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. 

 

Gällande bestämmelser HVB

Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.

 

Följande regler gäller för verksamheter med HVB-tillstånd. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.Föreståndare och verksamhetsansvarig >
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

Ämne