Bestämmelser och regelverk stödboende

Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva stödboende. Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen och i socialtjänstförordningen.

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för stödboende. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket”. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns särskilda krav på föreståndarens kompetens och att övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.Föreståndare och verksamhetsansvarig >
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i verksamheten.
  • Verksamheten är skyldig att dokumentera de insatser som genomförs.
  • För verksamheter som vänder sig till barn finns krav på registerkontroll av personal.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

Ämne