ما از محل سکونت شما جهت آشنایی با نحوه کارکرد آن بازدید می کنیم

ما در سازمان IVO حداقل یک بار در سال از خانه های مخصوص مراقبت پزشکی و سکونت (HVB) یا مراکز خدمت رسانی به سالمندان جهت آشنایی با نحوه کارکرد این مراکز بازدید می کنیم.