ما از خانۀ سکونتی/ مراقبتی شما بازدید می کنیم تا ببینیم اوضاع آنجا چگونه است

Bild från film för barn och unga om IVO.

به افرادی که در خانه های سکونتی/ مراقبتی زندگی می کنند بایستی امکان داده شود وقتی ما بازرسان ادارۀ بازرسی مراقبت و نگهداری (IVO) برای بازدید از آنجا می رویم، با ما حرف بزنند. خانه های مربوط به شواری انستیتوهای سوئد SiS نیز خانه های سکونتی/ مراقبتی HVB هس

 این بازد ید بازرسی نام دارد. اگر می خواهی با ما حرف بزنی به کارکنان خانۀ سکونتی یا به خود ما وقتی به آنجا می آییم، بگو.  اگر به مترجم نیاز داری ما فراهم  می کنیم.

 

چرا خانۀ سکونتی/ مراقبتی شما را بازرسی می کنیم؟ 

در قانون نوشته شده که ما کارمندان بازرسی مراقبت و نگهداری IVO  بایستی از خانه های سکونتی/ مراقبتی کودکان و نوجوانان را بازرسی کنیم گاه کارکنان خانه سکونتی پیشاپیش از آمدن بازرسها اطلاع داشته و گاه نیز بازسی بدون اطلاع قبلی صورت میگیرد. .

Lagbok

 

آیا این بازرسی ها تأثیری دارند/ تغییری ایجاد می کنند؟ 

بله.  ما خانه های سکونتی/ مراقبتی شما را بررسی می کنیم تا ببینیم قوانین و مقررات موجود را رعایت می کنند یا نه. مهمتر از هر چیز آنست که شما کودکان و نوجوانان از مراقبت و نگهداری امن، مطمئن و آسوده ای برخوردار شوید. اگر فکر میکنید که مطلبی اشتباه بوده و یا باید در آن تغییراتی داده شود در درجه اول با مسئول مربوطه در خانه خود و یا با اورژانس سوسیال socialtjänsten  تماس بگیرید تا اقدام لازم بعمل آید. در مورد مسائلی از قبیل تغییرات غذائی، چند و چون فعالیتهای محیط خانه و یا اینکه اورژانس اجتماعی نیازهای مراقبتی و درمانی شما را چگونه برآورد کرده بازرسان نمیتوانند تغییراتی بدهند. اما اگر معتقدید که کسی به حرفهایتان گوش نکرده و یا از آرامش خاطر برخوردار نیستید میتوانید با بازرسان در این موارد صحبت کنید.

 

اگر پناهجو هستید و در موارد بالا مشکل دارید با سازمان امور مهاجرین / اداره مهاجرت Migrationsverket  تماس بگیرید.بازرسان در مورد مسایل مربوط به پناهندگی و رد و قبول پناهندگی شما نمیتوانند کاری لنجام دهند.

 

Fritidsaktiviteter

 

در یک بازرسی چه کارهایی انجام می شود؟   

هیئت بازرسی در بازدید خود با مسئولین خانه مراقبتی به گفتگو مینشیند. شما نیز میتوانید با این هیئت  صحبت کنید. ما مایلیم بدانییم که آیا از وض خود راضی هستید، کارکنان خانه از شما بخوبی مراقبت لازم را بعمل میاورند و یا از امنیت کافی برخوردار میباشید. گاهی اوقات ما با کودکان و نوجوانان تلفنی و پس از انجام بازرسی حرف می زنیم. گاهی اوقات لازم است مسائل و مواردی را که طی گفتگو مطرح شده را با خانۀ سکونتی/ مراقبتی یا ادارۀ خدمات اجتماعی در میان بگذاریم. 


بعداً چه خواهد شد؟

بعداً ما یک تصمیم صادر می کنیم و در آن خانۀ سکونتی/ مراقبتی مورد قضاوت و بررسی قرار می دهیم - اگر مواردی وجود داشته باشد که کارکنان بایستی تغییر دهند را می نویسیم. این تصمیم مانند یک گزارش است که همچنین خلاصه ای از حرف های شما ها کودکان و نوجوانان نیز در آن وجود دارد - البته بدون آنکه نام برده شود که چه کسی چه مطلبی را گفته است. شما همیشه حق دارید از متن تصمیم صادره اطلاع حاصل کنید.در این مورد از کارکنان خانۀ سکونتی/ مراقبتی بپرسید.

 

 

هر موقع که بخواهید می توانید با ما تماس بگیرید

اگر می خواهید با یکی از ما کارمندان ادارۀ بازرسی مراقبت و نگهداری IVO ، قبل یا بعد از بازدید تماس بگیرید می توانید تلفن کنید یا ایمیل بفرستید. کارکنان خانۀ سکونتی/ مراقبتی نیز شماره تلفن و آدرس ما را دارند. همچنین می‌توانید با خط تماس با کودکان و نوجوانان Barn-och ungdomslinjen  زمانی که شما سؤالی درباره حق و حقوق خود یا به ما بگوید درباره آن که به خوبی در خدمات اجتمای یا مراقبت های بهداشتی کار نمی کند.

 

IVO telefon