ما از خانۀ حمایتی شما بازدید م یکنیم تا ببینیم اوضاع آنجا چگونھ است

Bild från film för barn och unga om IVO.

زندگی میکنید این امکان را دارید کھ وقتی ما بازرسان ادارۀ بازرسی مراکز مراقبت و (Stödboende) شمایی کھ در یک خانھ حمایتی برای بازدید بھ خانھ حمایتی شما م یآییم، با ما حرف بزنید. این بازدید، بازرسی نام دارد.

 اگر می خواھید با ما حرف (IVO) نگھداری بزنید، این امر را بھ کارکنان محل سکونت خود و یا بھ خود ما وقتی بھ آنجا می آییم، بگویید. اگر بھ مترجم نیاز دارید ما این امکان را

فراھم م یکنیم.

 

چرا خانۀ حمایتی شما را بازرسی می کنیم؟

بایستی از خانھ ھای حمایتی کودکان و نوجوانان بازرسی کند. بعضی اوقات کارکنان خانھ حمایتی IVO در قانون نوشتھ شده کھ پیشاپیش از آمدن بازرسھا اطلاع داشتھ و گاھی نیز بازسی بدون اطلاع قبلی صورت میگیرد.

Lagbok

 

آیا این بازرس یھا تأثیری دارند؟

بلھ. ما خانھ ھای حمایتی را بررسی م یکنیم تا ببینیم قوانین و مقررات موجود رعایت می شود یا خیر. مھمتر از ھر چیز آنست کھ شما نوجوانان از مسکنی امن، مطمئن برخوردار باشید، بھ حرف ھای شما گوش داده شود و حمایتی کھ نیاز دارید را دریافت کنید. اگر فکر میکنید کھ چیزی نامناسب بوده و یا باید در آن تغییراتی داده شود در درجھ اول با کارکنان خانھ حمایتی خود و یا با سازمان خدمات IVO اجتماعی تماس بگیرید. اما اگر احساس می کنید کھ کسی بھ حرفھایتان گوش نم یکند و یا احساس ناامنی م یکنید، میتوانید با ما در در این موارد صحبت کنید.

 

با مسایل مربوط بھ پناھندگی کار IVO . اگر پناھجو ھستید و در مورد پرونده پناھندگی خود سوال دارید با اداره مھاجرت تماس بگیرید نم یکند و برای ماندن شما در سوئد کاری نم یتواند انجام دھد.

 

Fritidsaktiviteter

 

در یک بازرسی چھ کارھایی انجام می شود؟

ما در ھر بازدید با فردی از مسئولین خانھ مراقبتی و جوانانی کھ مایل بھ گفتگو بوده و این امکان را داشتھ باشند، ملاقات م یکنیم. ما مایلیم بدانییم کھ آیا از وضع خود راضی ھستید، آیا کارکنان خانھ بھ شما حمایتی کھ نیاز دارید را ارائھ می کنند و آیا احساس امنیت م یکنید. بعضی اوقات ما با شما نوجوانان بشکل تلفنی و پس از انجام بازرسی حرف م یزنیم. گاھی اوقات لازم است مسائل و مواردی را کھ طی گفتگو مطرح شده را با رئیس خانۀ حمایتی یا ادارۀ خدمات اجتماعی در میان بگذاریم.

 

بعداً چھ خواھد شد؟

پس از بازرسی ما تصمیمی را صادر می كنیم و در آن ارزشیابی خود از خانھ حمایتی را درج می نماییم  اگربھ عقیده ما نیاز بھ تغییراتی از سوی کارکنان وجود داشتھ باشد. این تصمیم مانند یک گزارش است کھ در آن خلاص ھای از آنچھ شما جوانان بیان نموده اید ھم وجود دارد، بدون آنکھ ذکر شود چھ کسی چھ مطلبی را بیان نموده است. شما ھمیشھ حق دارید از متن تصمیم صادره اطلاع حاصل کنید. در این مورد از کارکنان خانۀ سکونتی خود بپرسید.

 

ھر موقع کھ بخواھید می توانید با ما تماس بگیرید

قبل یا بعد از بازدید تماس بگیرید می توانید بھ ما کھ ، IVO اگر م یخواھید با یکی از ما کارمندان ادارۀ بازرسی مراقبت و نگھداری برای بازدید بھ خانھ مراقبتی شما آمدیم، تلفن کنید یا ایمیل بفرستید. کارکنان خانۀ حمایتی نیز شماره تلفن و آدرس ما را دارند. ھمچنین زمانی کھ سؤالی درباره حق و حقوق خود دارید تماس Barn-och ungdomslinjen م یتوانید با خط تماس با کودکان و نوجوانان گرفتھ و یا مواردی کھ بھ خوبی در سازمان خدمات اجتماعی و یا مراکز مراقبتی یا درمانی کار نمی کند، را بھ ما اطلاع دھید.

 

IVO telefon