ما در سازمان IVO فعالیت های زیر را انجام می دهیم

Figur sitter på lagbok bredvid en domarklubba

سازمان بازرسی برای مراقبت های پزشکی (سازمان IVO) آژانسی دولتی است که بر خدمات پزشکی و کارمندان فعال در این زمینه نظارت می کند.

نظارت به این معنا است که کنترل فعالیت ها برعهده ما است.  همچنین مجوز دادن به افراد جهت شروع فعالیت های فردی مثل خانه های گروهی یا خانه های مخصوص مراقبت های پزشکی و سکونت (HVB) برعهده ما است.

 

ما مراقبت های اجتماعی و پزشکی را در سوئد بررسی می کنیم تا مطمئن شویم که این موارد از امنیت کافی و کیفیت خوب برخوردار است. همچنین به افرادی که در زمینه مراقبت های اجتماعی و پزشکی کار می کنند پیشنهاداتی ارائه می دهیم تا این کسب و کار توسعه یابد و بهتر شود.