حقوق شما - آیا از آن ها مطلع هستید؟

Tecknad figur står bredvid av ljusslinga virad runt en hjärtform

شما و تمامی دیگر کودکان و افراد با سن کم حق دارید که در محیطی امن و ایمن بزرگ شوید.

به منظور دریافت اطلاعات بیشتر درباره حقوقی که به شما اختصاص دارد از لیست نوع اقامتگاهی را که در آن زندگی می کنید انتخاب کنید.