Logotyp IVO

ما از محل سکونت شما جهت آشنایی با نحوه کارکرد آن بازدید می کنیم

ما در سازمان IVO حداقل یک بار در سال از خانه های مخصوص مراقبت پزشکی و سکونت (HVB) یا مراکز خدمت رسانی به سالمندان جهت آشنایی با نحوه کارکرد این مراکز بازدید می کنیم.