Logotyp IVO

ما از خانۀ سکونتی/ مراقبتی شما بازدید می کنیم تا ببینیم اوضاع آنجا چگونه است

Bild från film för barn och unga om IVO.

به افرادی که در خانه های سکونتی/ مراقبتی زندگی می کنند بایستی امکان داده شود وقتی ما بازرسان ادارۀ بازرسی مراقبت و نگهداری (IVO) برای بازدید از آنجا می رویم، با ما حرف بزنند. خانه های مربوط به شواری انستیتوهای سوئد SiS نیز خانه های سکونتی/ مراقبتی HVB هس