Logotyp IVO

ما از خانۀ حمایتی شما بازدید م یکنیم تا ببینیم اوضاع آنجا چگونھ است

Bild från film för barn och unga om IVO.

زندگی میکنید این امکان را دارید کھ وقتی ما بازرسان ادارۀ بازرسی مراکز مراقبت و (Stödboende) شمایی کھ در یک خانھ حمایتی برای بازدید بھ خانھ حمایتی شما م یآییم، با ما حرف بزنید. این بازدید، بازرسی نام دارد.