Hur kommer svaren att användas?

Svaren vi får in genom enkäten kommer att sammanställas och användas bland annat som underlag för dialog med kommuner och regioner och i IVO:s fortsatta tillsyn. Svaren kan exempelvis ligga till grund för hur vi väljer vilka boenden vi ska granska vidare och vilka frågor vi behöver ställa till verksamhetsansvariga.