Är det möjligt att begränsa utförandet av beslutade insatser för att minska smittspridningen?

Uppdaterad 2021-01-18

De insatser som är beslutade ska generellt sett utföras för att möta de enskildas behov av stöd. Det är dock viktigt att personal har kännedom om hur de bör agera för att minska risken för smittspridning. 

Utförarverksamheten bör även i dialog med brukarna försöka hitta sätt för att minska risken för smittspridning. I Socialstyrelsens meddelandeblad finns mer information om smittskydd, verkställighet och kommunens yttersta ansvar.  

Om en nämnd överväger att stänga en verksamhet behöver konsekvenserna för berörda individer analyseras så att dessa personer får det stöd eller den hjälp som de behöver. Om till exempel en daglig verksamhet eller dagverksamhet tillfälligt stängs kan det finnas behov av att omfördela resurser till hemtjänst, en gruppbostad eller till boendestöd.