Får ett äldreboende hindra att de boende tar emot besök för att minska risken för smittspridning?

Uppdaterad 2020-03-16

Den 1 oktober 2020 hävdes det tidigare nationella besöksförbudet på landets äldreboenden och personer inom äldreboenden fick återigen ta emot besök. Från den  21 november 2020 träder en ny förordning i kraft som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att, om andra åtgärder inte räcker för att minska spridning av covid-19, besluta om besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Förordningen upphör att gälla vid utgången av maj 2021 och den finns i sin helhet här.

Utgångspunkten är dock att all vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Om Folkhälsomyndigheten inte har tagit beslut om ett besöksförbud som omfattar ett särskilt boende för äldre gäller att möjligheten att ta emot besök endast får begränsas med de boendes samtycke. Verksamheten kan däremot behöva ta ställning till om man ska avråda från besök med hänvisning till smittorisken, men ett sådant avrådande kan inte jämställas med ett förbud.

Om besök ska ske på ett särskilt boende för äldre har Socialstyrelsen publicerat föreskrifter som tydliggör verksamhetens ansvar för att möjliggöra säkra besök genom att utforma rutiner så att verksamheten kan följa föreskrifter, allmänna råd och andra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. Folkhälsomyndigheten har som komplement till Socialstyrelsens material även tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden.

Mer information om besöksförbud på särskilt boende för äldre hittar du på IVO:s webbplats, Socialstyrelsens webbplats samt Folkhälsomyndighetens webbplats