Får ett LSS-boende eller HVB-hem låsa dörren till verksamheten eller hindra de boende från att ta emot besök för att minska risken för smittspridning?

Uppdaterad 2021-01-18

Utgångspunkten är att vård och omsorg bygger på frivillighet. Inom verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (HSL) krävs alltså att de enskilda samtycker till åtgärderna. Samtidigt ska verksamheten bedrivas på ett sätt som är tryggt och säkert för brukarna, vilket kan innebära att verksamheten behöver ta ställning till om de ska avråda från besökare med hänvisning till smittrisken.

Smittskyddslagen ger stöd för att vissa åtgärder kan vidtas mot den enskildes vilja för att förhindra smittspridning. Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom regionen och ska samverka med andra myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Mer information om smittskydd finns bl.a. att läsa på 1177.se, hos Folkhälsomyndigheten och i Socialstyrelsens meddelandeblad.