Finns det undantagsbestämmelser från de ordinarie kraven på en verksamhet?

Uppdaterad 2020-03-18

De krav som gäller för en verksamhet normalt sett gäller även vid en kris. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav måste verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård därför planera för att kunna hantera allvarliga händelser.

Kommunens ansvar för krisberedskap och krishantering inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård utgår från den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, och från verksamhetens planering för att kunna hantera tillkommande uppgifter.