Kan ett umgänge mellan ett familjehemsplacerat barn och en förälder ställas in på grund av risk för smittspridning av covid-19?

Uppdaterad 2021-01-18

Det finns inga särskilda regler som gör det möjligt att ställa in umgänge mellan ett familjehemsplacerat barn och förälder på grund av risk för smittspridning av covid-19.  Ett barn som är familjehemsplacerat har rätt till umgänge med förälder som barnet inte bor tillsammans med och ett umgänge ska planeras utifrån barnets bästa.

När ett barn placeras i familjehem har socialnämnden det yttersta ansvaret för att barnet kan behålla kontakten med sina föräldrar och närstående. Om ett barn är familjehemsplacerat enligt SoL ska umgänge mellan barnet och dess förälder dock utformas i samråd med föräldrar och barn. Om ett barn är familjehemsplacerat enligt LVU har socialnämnden ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldrar så långt som möjligt tillgodoses. Socialnämnden har inte möjlighet att begränsa ett barns umgänge med en förälder annat än om det finns skäl till ett beslut om umgängesbegränsning. Ett sådant beslut får bara fattas om det är nödvändigt för att vård enligt LVU ska kunna genomföras.

Under pandemin av covid-19 har alla ett ansvar för att minska smittspridning och folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas vid umgänge mellan ett familjehemsplacerat barn och en förälder. Det är till exempel särskilt viktigt att säkerställa att ingen av dem som ska delta i planerade umgängen har några sjukdomssymptom. Det finns vidare inget som hindrar att de som är berörda diskuterar hur ett umgänge kan ske för att minska risk för smitta, men barnets behov och barnets bästa ska alltid ligga till grund för bedömningen av hur ett umgänge ska genomföras.

För mer information om umgänge under familjehemsplacering finns även en fråga och svar på Socialstyrelsens webbplats.