Kan HVB-hemmet ha som rutin att ett barn som är placerat enligt LVU och som smittats av covid-19 flyttas hem för att vårdas av sin vårdnadshavare?

Uppdaterad 2021-01-18

Barnets bästa ska särskilt beaktas i bedömningen av hur barnet ska tas omhand. Om verksamheten anser att ett barn som vårdas med stöd av LVU inte bör vara kvar i verksamheten så behöver en kontakt med socialtjänsten tas för diskussion om eventuella åtgärder.

HVB-hemmet kan även ta kontakt med kommunens socialtjänst mer allmänt för att rådgöra kring hur de ska planera sin verksamhet. Kommunens yttersta ansvar för att enskilda får det stöd som de behöver innebär att kommunen behöver försäkra sig om att det i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning. Nämnderna behöver därför ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS och att bedriva hälso- och sjukvård.

I Socialstyrelsens meddelandeblad finns mer information om kommunens yttersta ansvar.