Om en vuxen person som är placerad på HVB smittas av covid-19, ska personen då skrivas ut?

Uppdaterad 2021-01-18

På HVB-hemmet ska det finnas lämpliga rutiner för att minska smittspridning. Om verksamheten saknar rutiner bör sådana upprättas. Om HVB-hemmet bedömer att brukaren inte bör vara kvar i verksamheten, bör de ta kontakt med placerande socialtjänst.

HVB-hemmet kan även ta kontakt med kommunen mer allmänt för att rådgöra kring hur de ska planera sin verksamhet. Kommunens yttersta ansvar för att enskilda får det stöd som de behöver innebär att kommunen behöver försäkra sig om att det i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning. Nämnderna behöver därför ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL, LVU, LVM och LSS och att bedriva hälso- och sjukvård.